جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186839
Title: مقایسه¬ی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی بر بهبود کیفیت زندگی و تاب آوری مادران کودکان استثنایی
Authors: مریم قربانی‌آقبلاغی
Keywords: ذهن‌آگاهی، تنظیم هیجانی، کیفیت زندگی، تاب‌آوری
Issue Date: 1395
Abstract: مقدمه: نیازهای مراقبتی خاص کودکان استثنایی می‌تواند بر سلامت روانی مادر تاثیر بگذارد. هدف از این پژوهش مقایسه اثر بخشی آموزش ذهن‌آگاهی و تنظیم هیجانی بر بهبود کیفیت زندگی و تاب‌آوری مادران کودکان استثنایی می‌باشد. روش: جهت اجرای تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، تعداد 60 نفر از مادران کودکان استثنایی شهر بوشهر به صورت دردسترس انتخاب شده و با استفاده از شیوه گمارش تصادفی در سه گروه دریافت کنندگان آموزش ذهن‌آگاهی، تنظیم هیجانی و گروه کنترل، قرار گرفتند. در ابتدا تمام آزمودنی‌ها پرسش‌نامه‌های کیفیت زندگی و تاب‌آوری را پر کرده و سپس آزمودنی‌های دو گروه آزمایشی هر کدام به طور جداگانه، طی 8 جلسه 2 ساعته آموزش مربوطه (ذهن‌آگاهی یا تنظیم هیجانی) را دریافت نموده و سرانجام آزمودنی‌های سه گروه، مجددا پرسش‌نامه‌های کیفیت زندگی و تاب‌آوری را تکمیل نمودند. در انتهای کار به علت افت، تعداد آزمودنی‌ها به 52 نفر رسید. داده‌ها نیز از طریق آزمون آماری آنالیز کواریانس چندمتغیری تحلیل گردید. یافته‌ها: نتایج آزمون کوواریانس نشان داد ضمن اینکه روش های ذهن‌آگاهی و تنظیم هیجانی باعث افزایش کیفیت زندگی(05/0p≤) و تاب‌آوری(05/0p≤) مادران کودکان استثنایی می‌شوند، میزان اثربخشی این دو روش آموزشی تفاوت معناداری نداشتند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه کیفیت زندگی مادران این کودکان در معرض تهدید می‌باشد و تاب آوری بالا نیز لازمه تعامل با کودکان استثنایی می باشد، و با عنایت به تاثیر معنادار آموزش ذهن‌آگاهی و تنظیم هیجانی بر کیفیت زندگی و تاب آوری این گروه از مادران، برگزاری کارگاه های آموزشی معطوف به آموزش ذهن‌آگاهی و تنظیم هیجانی می‌تواند نقش موثری در حفظ کیفیت زندگی و ارتقاء تاب آوری مادران کودکان استثنایی داشته باشد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی گرایش عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186839
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1614.pdf3.35 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.