جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186814
Title: تحلیل خطر زمین‌لرزه در شهر بیرجند با تاکید بر گسل‌های پنهان
Authors: مهنوش بینا
Keywords: تحلیل خطر زمین لرزه، گسل های پنهان، خراسان‌جنوبی، بیرجند
Issue Date: 1395
Abstract: در مطالعه حاضر نتایج تحلیل خطر زمین¬لرزه در شهر بیرجند با استفاده از رهیافت احتمالاتی ارائه شده است. این مطالعات به منظور بررسی وضعیت لرزه خیزی شهر بیرجند و با انتخاب گستره طرحی به شعاع 150 کیلومتر صورت گرفته است. استان خراسان جنوبی به مرکزیت شهر بیرجند در گستره پهناوری در شرق ایران واقع شده است. وجود پهنه‌های گسلی با روند¬های مختلف در شرق ایران باعث ایجاد مناطق با توان لرزه-خیزی بالا گردیده است. شناسایی گسل¬های فعال در مناطقی با پتانسیل جنبشی مانند شرق ایران که توسط نهشته¬های جوان کواترنری پوشیده شده¬اند و آثار آن¬ها پیدا نیست از مسائل اساسی در ارزیابی ویژگی¬های لرزه¬زمین¬ساختی در این ناحیه محسوب می¬شود. در این مطالعه گسل¬های پی¬سنگی در محدوده موردمطالعه شناسایی و نقشه آن¬ها تهیه گردیده است. داده¬های مغناطیس هوایی محدوده مورد مطالعه بررسی و خطواره¬های مغناطیسی با استفاده از فیلترهای مناسب به دست آمده است. در نهایت نقشه های شدت میدان کل مغناطیسی تهیه و براساس آن¬ها 17 گسل پنهان در گستره موردمطالعه شناسایی شده است. برای محاسبه پارامترهای لرزه‌خیزی در ناحیه موردمطالعه از الگوریتم کیکو(1994) استفاده شده است. میزان کاهندگی و تضعیف پارامترهای جنبش زمین با استفاده از رابطه کمپل-بزرگ-نیا(2008) محاسبه شده¬است. سپس تحلیل خطر زمین¬لرزه با استفاده از نرم¬افزار EZ-FRISK صورت گرفته است. نتایج در دو مرحله، نخست محاسبه بیشینه شتاب ناشی از فعالیت چشمه¬های آشکار لرزه¬ای و در مرحله بعد بیشینه شتاب زمین با در نظر گرفتن فعالیت چشمه¬های آشکار و پنهان محاسبه گردید. براساس این نتایج شهر بیرجند در معرض شتاب افقی 39/0 شتاب ثقل زمین قرار دارد که براساس آیین نامه استاندارد 2800 طراحی ساختمان¬ها در برابر زلزله، این شهر در پهنه¬بندی با خطر نسبی خیلی زیاد قرار می¬گیرد. بعد از شناسایی گسل های پنهان ، شتاب شهر بشرویه از g 08/0به g 35/0 و شهر ده سلم از g 12/0 بهg 4/0 افزایش یافت. بر اساس این نتایج، شهرهای بشرویه و ده¬سلم در پهنه بندی خطر خیلی زیاد قرار می گیرند. شهر اسد آباد با در نظر گرفتن گسل های پنهان شناسایی شده با افزایش شتاب از مقدار g 28/0به g 35/0 از پهنه بندی با خطر نسبی متوسط به پهنه بندی با خطر نسبی خیلی زیاد تغییر می کند. بیشینه شتاب ناشی از فعالیت گسل های پنهان درشهرهای بشرویه، طبس، زهان، درخش، اسدآباد، شهر نهبندان، منطقه ده-سلم و بصیران، منطقه نایبند به دست آمده است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ژئوفیزیک، گرایش زلزله شناسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186814
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Geophysics ژئوفیزیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1483.pdf54.26 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.