جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186810
Title: بررسی اثر محلول پاشی عناصر ازت، بور، روی و هرس سبز بر تشکیل میوه و صفات کمی و کیفی انگور رقم سیاه پاسارگاد
Authors: مرضیه شمشمی
Keywords: ازت، انگور (Vitis vinifera)، بور، روی، محلول پاشی برگی، هرس سبز
Issue Date: 1395
Abstract: انگور یکی از محصولات مهم باغبانی در دنیا و ایران بوده و از لحاظ تنوع مصرف، کم نظیر است و به صورت تازه¬خوری، کشمشی و کنسروی قابل استفاده می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر محلول‌پاشی اوره، روی و بور به همراه هرس سبز بر کمیت و کیفیت خوراکی انگور سیاه پاسارگاد می باشد. این تحقیق بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 2 عامل اصلی (تیمارهای کودی شامل: بور، روی، ازت، بور+ازت، بور+روی، ازت+روی، بور+روی+ازت، شاهد) و فرعی (هرس سبز) در سه تکرار بر روی رقم سیاه پاسارگاد اجرا شد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که کاربرد تیمارهای مختلف کودی برعرض و طول برگ، شاخص کلروفیل برگ، طول خوشه، تعداد حبه و وزن خشک بذر، اثر معنی‌دار داشت. بیشترین کلروفیل مربوط به محلول‌پاشی بور و روی و همچنین تیمار ترکیبی ازت و روی مشاهده شد، در حالیکه کاربرد بر به صورت مجزا باعث کاهش کلروفیل شد. علاوه بر این بیشترین میزان رشد عرضی برگ مربوط به تیمار اوره بود و طول برگ در همه تیمارهای کودی نسبت به شاهد به صورت معنی¬داری کاهش یافت. همچنین بیشترین وزن خوشه در تیمار تلفیقی روی+بور مشاهده شد که نسبت به شاهد 133گرم افزایش یافته بود. اما کاربرد تیمارهای کودی بر روی میزان pH و TSS تاثیرمعنی‌دارنداشتند، ولی کاربرد ازت+بور به صورت معنی داری باعث افزایش میزان ویتامین سی نسبت به شاهد شد در حالیکه سایر تیمارهای کودی باعث کاهش ویتامین سی شدند. همچنین بیشترین تعداد بذور در هر خوشه در تیمار بور مشاهده شد، در صورتیکه تیمار کود تلفیقی بور+ ازت و بور+ازت+روی دارای کمترین تعداد بذر در هر خوشه بودند. اما بزرگترین بذور در تیمارهای کودی بور، روی و تلفیق بور+روی+ازت مشاهده شد و کود نیتروژن کمترین مبزان بذر را داشتند. علاوه بر این هرس سبز تاثیر مثبتی بر افزایش میزان کلروفیل، طول و عرض برگ، تعداد حبه، pH، اسیدیته کل، ویتامین سی، TSS، تعداد بذر در هر خوشه و افزیش اندازه بذور در انگور داشت. نتایج نشان داد که اثرات متقابل هرس سبز با تیمارهای مختلف کودی بر روی برخی خصوصیات تأثیر معنی‌داری با سطح احتمال 5% داشت. که بیشترین طول برگ مربوط به اعمال هرس سبز و تیمار شاهد کودی بود. همچنین بیشترین طول خوشه مربوط به هرس سبز همراه با تیمارهای کودی بور، روی و بور+ روی بود. در صورتیکه کمترین طول خوشه در تیمار بدون هرس و محلول پاشی توام ازت و بور مشاهده شد. بیشترین و کمترین تعداد حبه به ترتیب مربوط به عدم هرس سبز به همراه محلول‌پاشی ترکیبی ازت + روی و تیمار عدم هرس سبز به همراه محلول پاشی ازت می¬باشد. علاوه براین بیشترین حجم حبه مربوط به انجام هرس سبز به همراه محلول‌پاشی ازت بود، در حالیکه کمترین میزان حجم حبه در تیمار شاهد هرس سبز به همراه محلول‌پاشی بور+ازت مشاهده شد. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل هرس سبز و کودهای مورد استفاده نشان داد که بیشترین تعداد بذر و ویتامین سی مربوط به اعمال تیمار هرس سبز و محلول‌پاشی تلفیقی ازت و بور بود، در حالیکه کمترین تعداد بذر مربوط در همین تیمار کودی (تلفیقی ازت و بور) ولی بدون هرس سبز مشاهده شد، در حالیکه کاربرد کود ازته در شرایط بدون هرس به صورت معنی‌داری باعث کاهش ویتامین سی (به میزان 2/3 میکروگرم) نسبت به تیمار شاهد شد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186810
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1805.pdf2.74 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.