جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186792
Title: مدل‌سازی یک بعدی تغییر ترشوندگی در اثر تزریق نانوذرات به مغزه ماسه-سنگی
Authors: میترا عباسپور
Keywords: ترشوندگی، نانوذرات، جذب، زاویه تماس، غلظت، عدد مویینگی
Issue Date: 1395
Abstract: یکی از روش¬های نوین برای تغییر ترشوندگی و در نتیجه تولید بیش¬تر نفت، استفاده از نانوذرات می¬باشد. نانوذرات با جذب بر روی سطح و کاهش زاویه تماس، موجب تغییر ترشوندگی و در نتیجه موجب بازیابی نفت به دام افتاده می¬شوند. در این پایان¬نامه تزریق نانوذرات پلی¬سیلیکون آب¬دوست (LHP) به مغزه ماسه¬سنگی و تغییر ترشوندگی با در نظر گرفتن نشست و جذب ذرات بر روی سطح، در یک بعد مدل¬سازی شده است. بر این اساس، در این پژوهش با استفاده از معادله جذب گیبس و لانگمویر، زاویه تماس به صورت تابعی از غلظت ذرات، به روش تحلیلی محاسبه شده است. سپس با استفاده از مدلی که تأثیر تغییرات زاویه تماس را بر پارامتر¬های مؤثر بر حرکت فازها به طور مستقیم نشان می¬دهد، می¬توان در هر زمان، مقدار زاویه تماس و سایر پارامترهای وابسته به آن را در هر نقطه محاسبه کرد. طبق نتایج به دست آمده، بازیابی نفت برای غلظت¬های 04/0، 02/0 و 01/0 به ترتیب به میزان 23، 18 و 85/11 درصد نسبت به حالت سیلاب¬زنی افزایش می¬یابد. از طرفی افزایش غلظت موجب کاهش تخلخل و تراوایی و در نتیجه آسیب به مخزن می¬شود. در اثر جذب و به دام افتادن ذرات در گلوگاه¬ها، در غلظت¬های ذکر شده میزان تخلخل به ترتیب 8/0، 2/0 و 1/0 درصد و تراوایی 65/1، 8/0 و 5/0 درصد کاهش یافته¬ است. در غلظت ¬بیش از 03/0 درصد میزان بازیابی نفت افزایش قابل توجهی نداشته و تنها موجب آسیب¬دیدگی هر چه بیش¬تر مخزن می¬شود. هم¬چنین به علت ثابت در نظر گرفتن کشش بین سطحی فازها، عدد مویینگی تابعی از سرعت فاز جابه¬جا کننده می¬باشد و با گذشت زمان افزایش یافته که در نهایت به یک مقدار مشخص می¬رسد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت، گرایش مخازن هیدروکربوری
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186792
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Petroleum Engineering مهندسی نفت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1494.pdf3.93 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.