جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186755
Title: اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و هیجان های پیشرفت دانشجویان دختر ورودی جدید دانشگاه خلیج فارس
Authors: میترا نادری‌منش
Keywords: ذهن آگاهی، تاب آوری تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، هیجان پیشرفت
Issue Date: 1396
Abstract: امروزه با توجه به چالش ها و مشکلات تحصیلی ، در جهت توانمندسازی افراد به ذهن‌آگاهی توجه ویژه ای می گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر تاب آوری تحصیلی ، سرزندگی تحصیلی و هیجان های پیشرفت می باشد. روش تحقیق حاضر آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه می باشد. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دختر سال اول مقطع کارشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر بودند که در این بین 350 نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند سپس پرسشنامه هوش هیجانی بر روی آنان اجرا شد و بر اساس نقطه برش افرادی که نمراتشان یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بود انتخاب شدند. از آنجا که تفاوت در هوش هیجانی بر آموزش ذهن آگاهی تاثیرگذار است، هوش هیجانی در آزمودنی ها همتا شد. تعداد نمونه شامل28 نفر شد که 14نفر در گروه آزمایش و 14 نفر در گروه گواه قرار گرفتند. شرکت کنندگان در گروه آزمایشی طی هشت جلسه در کارگاه آموزش ذهن آگاهی شرکت نمودند. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه¬ی سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده (1391)، مقیاس تاب آوری تحصیلی کاسیدی (2016)، پرسشنامه ی هیجان های پیشرفت پکران (2005) و پرسشنامه ی هوش هیجانی شات (1998) می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که آموزش ذهن آگاهی موجب افزایش تاب آوری، سرزندگی و هیجان پیشرفت می شود. نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه نشان داد که بین آموزش ذهن آگاهی با سرزندگی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی و مولفه های آن رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین آموزش ذهن‌آگاهی با تمام مولفه های هیجان پیشرفت به جز اضطراب رابطه ی مثبت و معناداری دارد. آموزش ذهن‌آگاهی بر روی سرزندگی تحصیلی، تاب آوری تحصیلی و هیجان های پیشرفت تاثیر گذار است. بنابراین محیط های آموزشی باید شرایط آموزش ذهن‌آگاهی را فراهم نمایند و همچنین محیط های آموزشی باید به این متغیر ها و سایر متغیرهای دخیل در موفقیت تحصیلی دانشجویان توجه نمایند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186755
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1689.pdf3.61 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.