جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186754
Title: محسن عباسی
Authors: کبری نسیم‌افزا
Keywords: تماس‌دهنده غشایی الیاف میان‌تهی، جذب غشایی گاز-مایع، مدل‌سازی ریاضی، تخلخل مؤثر سطح، مدل مقاومت سری
Issue Date: 1395
Abstract: در این پژوهش فرآیند جذب گاز _ مایع در تماس‌دهنده غشایی الیاف میان‌تهی با الگوی جریان ناهمسو در حالت خشک مدل‌سازی شده است. مدل‌سازی ریاضی دوبعدی برای حل معادلات موازنه‌های جرم در نظر گرفته شده است. از آب خالص به عنوان فاز مایع در مجرای غشا و CO2 خالص به عنوان فاز گاز در قسمت پوسته استفاده می‌شود. بر خلاف دیگر پژوهش‌ها که تماس‌دهنده را سه ناحیه پوسته، غشا و لوله در نظر می‌گیرند در این مدل-سازی با تقسیم تماس‌دهنده غشایی نامتقارن به چهار بخش پوسته، لایه پوسته غشا، توده غشا و مجرای غشا، برای اولین بار اثر لایه پوسته غشاهای نامتقارن با تخلخل متفاوت نسبت به توده غشا در مدل لحاظ گردید. با حل همزمان معادلات پیوستگی و موازنه جرم روی جزء منتقل شونده در این چهار ناحیه، توزیع غلظت CO2 در راستای شعاعی و طولی در ماژول غشایی بدست آمد. تاثیر وجود مقاومت لایه پوسته غشا روی این پروفایل‌های غلظت با بهره‌گیری از مدل مقاومت سری و در نظر گرفتن تخلخل مؤثر سطح لحاظ گردید. برای محاسبه ضریب نفوذ مؤثر گاز در محیط متخلخل غشا در هر دو لایه سطحی و توده داخلی غشا از روابط دقیق‌تری نسبت به پژوهش‌های پیشین استفاده شد. نتايج اين مدل‌سازی با داده‌هاي آزمایشگاهی برای چهار غشای مختلف مقایسه شد تا دقت مدل برای شرایط و غشاهای مختلف آنالیز شود که در همه‌ی موارد توافق بسیار خوبی میان نتایج مدل و داده‌های آزمایشگاهی مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد افزایش سرعت مایع موجب بالا رفتن شار جذب CO2 می‌شود. اثر پارامترهای سرعت فاز گاز در پوسته، تخلخل مؤثر سطح و تخلخل توده غشا و نیز دمای فاز مایع بر نتایج شبیه-سازی بررسی شدند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی گرایش جداسازی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186754
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1691.pdf4.72 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.