جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186751
Title: بررسی مکانیسم الکتروشیمیایی داروی رالوکسیفن
Authors: مینا خواجه
Keywords: : رالوکسیفن، مکانیسم الکتروشیمیایی، ولتامتری چرخهای
Issue Date: 1396
Abstract: الکتروشیمی ابزار مناسبی برای مطالعه واکنش‌های شیمیایی است. هدف اصلی مطالعه مکانیسم الکتروشیمیایی و مشخص کردن توالی واکنش‌های شیمیایی و الکتروشیمیایی است که در نزدیکی سطح الکترود رخ می‌دهد. در این پایان‌نامه رفتار اکسایش الکتروشیمیایی رالوکسیفن در حضور و در غیاب 2- مرکاپتوپریمیدین در محلول آب-اتانول با استفاده از ولتامتری چرخه‌ای در سطح الکترود کربن شیشه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه‌ و تحلیل ولتاموگرام-های چرخه‌ای نشان داد واکنش الکترواکسیداسیون رالوکسیفن به‌صورت شبه برگشت‌پذیر و در طی آن دو الکترون و دو پروتون منتقل‌شده است. بررسی ولتاموگرامها در غلظت‌های مختلف رالوکسیفن نشان داد رالوکسیفن در سطح الکترود اکسیدشده و فرم اکسیدی آن به‌طور جزئی در یک واکنش جانبی مانند دیمرشدن شرکت کرده است. بررسی ولتاموگرامهای چرخه‌ای رالوکسیفن در حضور 2- مرکاپتوپریمیدین، نشان داد در غلظت‌های بالای آن و در سرعت‌های روبش پایین یک مکانیسم کاتالیتیک رخ‌داده است. از نتایج این مطالعه، اثبات پایداری نسبی گونه اکسیدی رالوکسیفن است این ترکیب با نوکلئوفیلهای بنزن سولفینیک اسید و دی اتیل آمین واکنش نداده است و با 2- مرکاپتوپریمیدین در غلظت‌های بالا آن واکنش داده است. در طی واکنش الکترودی رالوکسیفن الکترون ازدست‌داده است و فرم اکسیدی رالوکسیفن با بار مثبت تولیدشده است به دلیل ساختار فرم اکسیدی رالوکسیفن بار مثبت در تمام سطح مولکول توزیع‌شده و دارای ساختار رزونانس است. این ساختار رزونانسی باعث پایداری گونهی اکسیدی رالوکسیفن و عدم تمایل آن به واکنش با این ترکیبات می‌شود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش تجزیه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186751
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1672.pdf3.78 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.