جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186750
Title: استفاده از رزینهای تبادل یونی مختلف برای کاهش سختی و TDSآب آشامیدنی استان بوشهر برای جلوگیری از خوردگی و رسوبگذاری
Authors: شهلا صادقی
Keywords: رزینهای تبادل یونی، خوردگی آب، رسوبگذاری، سختی،
Issue Date: 1396
Abstract: استفاده از رزین تبادل یونی یکی از مطرح‌ترین روش‌هایی است که برای کاهش یون‌ها به کار می‌رود. این رزین‌ها با مبادله یون‌های سدیم و هیدروژن متحرک خود با یون‌های کلسیم و منیزیم، سختی آب را کاهش می‌دهند. در این پایان نامه، عملکرد رزین‌های تبادل یونی کاتیونی قوی پرولایت(Purolite) فرم ، آمبرسپ(Ambersep) فرمH+، آمبرلیت(Amberlite) فرمH+ و رزین آنیونی فرم OH- بررسی شده است. همچنین برای نشان دادن کارایی این رزین‌ها، متغیرهای آزمایشگاهی تأثیرگذار بر فرایند تبادل یون مانند زمان تماس، مقدار جاذب مصرفی مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به آزمایش‌های انجام شده زمان ماند بهینه، 60 دقیقه و غلظت رزین مصرفی بهینه 3 گرم بر لیتر بدست آمد. نتایج نشان داد که، حداکثر ظرفیت جذب در شرایط بهینه، برای رزین پرولایت 01/48، رزین آمبرسپ 45 و رزین آمبرلیت 01/36 می‌باشد، همچنین حداکثر درصد کاهش پارامترهای سختیکل، کاهش یون‌های کلسیم و منیزیم در شرایط بهینه، به ترتیب برای رزین پرولایت (086/90%، 085/93% و 27/77%)، رزین آمبرسپ (84/83%، 70/86% و 59/71%) و رزین آمبرلیت (83/69%، 41/69% و 32/69%) به دست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده در این آزمایشها می‌توان گفت که رزین تبادل یونی پرولایت فرم عملکرد بهتری در کاهش پارامترها موردنظر دارد. همچنین در مرحله ترکیبی، در شرایط بهینه شده 3 گرم بر لیتر رزین کاتیونیH+ و12 گرم بر لیتر رزین آنیونیOH-، بهترین کارایی را در تنظیم pH و کاهش کل جامدات محلول و هدایت الکتریکی دارند. همچنین به منظور مطالعه‌ی سینتیکی فرایند جذب یون‌های کلسیم و منیزیم به وسیله سه رزین تبادل یونی کاتیونی قوی از سه مدل شبه درجه اول، شبه درجه دوم سینتیکی و موریس ـ وبر استفاده شد که مدل سینتیکی شبه درجه دوم تطابق بهتری با داده‌های آزمایشگاه‌ی از خود نشان داد. از چهار مدل همدمای لانگمیر، فرندلیچ، تمکین و دابنین ـ رادشکویچ برای مطالعه تعادلی فرایند جذب یون‌های سختی زا (کلسیم ومنیزیم) استفاده شد که مدل همدمای لانگمیر همخوانی بهتری با داده‌های آزمایشگاه‌ی داشت. از مطالعه تعادلی فرایند جذب میتوان این نتیجه گرفت که این فرایند شامل هر دو نوع جذب شیمیایی و فیزیکی می‌باشد. از آنجایی که ظرفیت جذب این رزینها بسیار بالا است. بنابراین، این رزینهای تبادل یونی دارای پتانسیل بالایی برای استفاده در مقیاسه‌ای بزرگتر است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی گرایش جداسازی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186750
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1668.pdf3.58 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.