جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186749
Title: رفاه روانی کارکنان و تأثیر آن بر ایجاد انگیزه نوآوری کارکنان (موردمطالعه: شرکت پتروشیمی کاویان)
Authors: نسیم بهشت‌خو
Keywords: رفاه روانی، نوآوری، انگیزه نوآوری، پتروشیمی کاویان
Issue Date: 1396
Abstract: زمینه: در دنیاي رقابتی امروزه، نوآوري یک ضرورت و شرط بقاي سازمان‌هاست که از طریق منابع انسانی امکان‌پذیر است. درواقع سرمایه فکری و منابع انساني سازمان يكي از غنی‌ترین منابع به شمار می‌آید كه با نيروي تفكر، نوآوري و مسئولیت‌پذیری خود می‌توانند موجب رشد، توسعه و تعالي سازمان شوند. بنابراین دستیابی سازمان به نوآوری امکان‌پذیر نخواهد بود مگر از طریق منابع انسانی و ایجاد انگیزه در کارکنان خود. یکی از عواملی که می‌تواند به تقویت انگیزه کارکنان جهت دستیابی به نوآوری کمک کند، فراهم کردن آسایش و رفاه روانی منابع انسانی توسط سازمان است. هدف: هدف از انجام این پژوهش ارزیابی رفاه روانی کارکنان و تأثیر آن بر ایجاد انگیزه در کارکنان برای نوآوری است که به این منظور کارکنان شرکت پتروشیمی کاویان لحاظ و موردبررسی قرارگرفته‌اند. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شرکت پتروشیمی کاویان تشکیل داده اند. حجم جامعه آماری این تحقیق شامل 1760 نفر بوده است. نمونه آماری مناسب برای پژوهش بر اساس فرمول کوکران تعداد 315 نفر محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل یابی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. یافته‏ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد که از میان متغیرهای رفاه روانی چهار بعد استقلال، خویشتن پذیری، سلطه محیطی، رشد شخصی، روابط مثبت با دیگران بر ایجاد انگیزه در کارکنان برای نوآوری تأثیر مثبت و معنا‌داری دارد؛ اما فرضیه مربوط به تأثیر متغیر هدف در زندگی بر ایجاد انگیزه در کارکنان برای نوآوری مورد تائید قرار نگرفت.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186749
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1695.pdf4.09 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.