جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186742
Title: بررسی سازوکارهای مؤثر در فرایند ازدیاد برداشت میکروبی نفت تحت تأثیر فعالیت دو باکتری B.licheniformis و P.putida حین رشد در منابع کربن مختلف
Authors: منصوره فرید
Keywords: B.licheniformis، P.putida، کشش بین سطحی، ماده فعال سطحی، رئولوژی بین سطحی، ویسکوزیته، تغییر ترشوندگی
Issue Date: 1396
Abstract: باکتری‌ها به دلیل قابلیت تولید همزمان مواد فعال سطحی، امولسیفایرها، پلیمرها و همچنین ماهیت آبگریزی خود آن‌ها می‌توانند از همگرایی میان کاستن از کشش بین سطحی، تغییر دادن خواص رئولوژیکی بین سطحی آب-نفت و همچنین افزایش ویسکوزیته و ایجاد فیلم‌های زیستی روی سطح سنگ برای بهبود ضریب برداشت نفت استفاده کنند. در این پایان نامه، نخست اثر ساختار سلولی دو باکتری و ترکیب محیط کشت بر توانایی تولید مواد فعال سطحی و در نتیجه، بر سازوکارهای مؤثر بر ازدیاد برداشت میکروبی نفت مورد مطالعه قرار گرفتند. در گام بعد، تفکیک تأثیر و نقش سلول‌های باکتری و متابولیت‌های تولیدی آن‌ها و برهمکنش این دو ناشی از حضور همزمانشان بر این سازوکارها ارزیابی شدند. برای این منظور از دو باکتری B.licheniformis و P.putida و منابع کربن گلوکز، روغن زیتون و گلوکز به همراه روغن زیتون استفاده شد. به دنبال بررسی تأثیر ساختار سلولی و اثر محیط کشت بر سازوکارهای کاهش کشش بین‌سطحی، پایداری امولسیون‌ها و تغییر ترشوندگی از روش‌های تنسیومتری قطره آویزان، سنجش تحرک‌پذیری الکتروفروتیک، سنجش رئولوژی انبساط-تراکمی و آزمون تعیین زاویه تماس استفاده شد. نتایج این بخش پتانسیل بیشتر باکتری P.putida را در تولید ماده فعال سطحی نشان داد. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد برای باکتری B.licheniformis، محیط کشت گلوکزی محیطی بهتر است. مواد فعال سطحی تولیدی و محیط کشت باکتری B.licheniformis در محیط با منبع کربن گلوکز به ترتیب کشش سطحی و کشش بین سطحی را 07/29% و 87/43% کاهش داد. قرار دادن ورقه نازک در محلول محیط کشت گلوکزی باکتری B.licheniformis، زاویه تماس قطره آب را از 081/109 درجه به 898/44 درجه کاهش داد. در مورد باکتری P.putida محیط روغنی و گلوکزی به ترتیب به عنوان محیطی مؤثر جهت تأثیرگذاری بر سطح تماس سیال-سیال و سیال-سنگ است. مواد فعال سطحی تولیدی و محیط کشت باکتری P.putida در محیط با منبع کربن روغن زیتون به ترتیب کشش سطحی و کشش بین سطحی را 4/36% و 1/27% کاهش داد. زاویه تماس قطره آب از 081/109 درجه به 050/54 درجه در محیط کشت گلوکزی باکتری P.putida کاهش یافت. نتایج تنسیومتری نشان داد محلول‌های بافر باکتریایی پتانسیل بیشتری در کاستن از کشش بین سطحی در سطح تماس آب-نفت دارند. محلول‌های بافر باکتریایی دو باکتری B.licheniformis و P.putida به ترتیب مقادیر کشش بین سطحی را به mN/m532/21و mN/m705/19 کاهش داد. در میان محلول‌های باکتریایی پیش از ناحیه shear thickening، بیشترین ویسکوزیته را محلول‌های محیط کشت نشان دادند ولی پس از آن بیشترین افزایش ویسکوزیته در محلول بافر مشاهده شد. مقادیر ویسکوزیته حداکثر برای محلول‌های بافر باکتریایی دو باکتری B.licheniformis و P.putida به ترتیب cP27/4 و cP22/4 حاصل شد. متابولیت‌های تولیدی باکتری P.putida به نسبت باکتری B.licheniformis، و در مقابل سلول‌های باکتری B.licheniformis در محلول بافر قدرت بیشتری در تشکیل شبکه‌ی الاستیک داشتند. نتایج اندازه‌گیری زاویه تماس نشان داد بیشترین تغییر ترشوندگی به سوی آب-تری بیشتر به وسیله‌ی محلول محیط کشت باکتری P.putida اتفاق افتاد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186742
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1606.pdf4.91 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.