جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186741
Title: ساخت و بررسی خواص سرامیک های متخلخل ساخته شده به روش تثبیت نشاسته ای
Authors: داود شریف زاده
Keywords: ساخت، سرامیک متخلخل، تثبیت نشاسته ای
Issue Date: 1396
Abstract: یکی از روش ها برای تولید سرامیک متخلخل با ساختار قابل کنترل (سهم تخلخل و اندازه منافذ) استفاده از عوامل منفذدهنده می باشد. روش ریخته گری تثبیت نشاسته ای، سادگی و قابلیت خودش را در تولید محصول دما بالا و همگن و همچنین جسم خام مقاوم با قابلیت ماشین کاری خوب اثبات کرده است. فرآیند ساخت به روش تثبیت نشاسته ای با ترکیب پودر پایه سرامیک، آب و نشاسته شروع می شود. سپس دوغاب به مدت 2 ساعت هم زده می شوند و قالب گیری می گردد. قالب ها به دمای 80 درجه سانتی گراد می رسند. در این دما به مدت زمان 2 ساعت حفظ می شود تا نشاسته متورم گردد. نمونه خام بعد از خشک شدن در داخل کوره قرار می گیرد تا در دمای تف جوشی (چسباندن ذرات یک یا چند ماده به یکدیگر از طریق ذوب سطحی بر اثر حرارت) به استحکام برسد. در طی فرآیند حرارت دهی در بازه دمایی 240 درجه سانتی گراد تا 600 درجه سانتی گراد نیز عمل سوختن نشاسته و تولید منافذ صورت می گیرد. هدف این تحقیق ساخت سرامیک های متخلخل به روش تثبیت نشاسته ای و بررسی تاثیر عوامل و پارامترهای موثر در بهبود خواص قطعات ساخته شده است. چگالی حجمی سرامیک تف جوشی با روش ارشمیدس با غوطه ور شدن در آب به دست آورده می شد. انقباض خطی نمونه ها با اندازه گیری طول قبل و بعد از فرآیند تف جوشی مشخص می گردید. ساختار میکروسکوپی نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد با افزایش میزان نشاسته، مقاومت خمشی نمونه به دلیل کم شدن چگالی نمونه ها کاهش می یابد. حداکثر مقاومت خمشی برای نمونه ای با میزان 7 درصد حجمی نشاسته و دمای تف جوشی 1600 درجه سانتی گراد به دست آمد. بررسی ها و نتایج نشان داد که درصد حجمی حفره ها وابسته به سهم نشاسته است اما میزان تورم پذیری گرانول های نشاسته (حجم هر حفره) علاوه بر سهم نشاسته، به آب نیز وابسته می باشد و با افزایش نسبت آب به نشاسته، تورم پذیری بیشتر می شود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186741
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Mechanical Engineering مهندسی مکانیک

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1584.pdf3.68 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.