جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186740
Title: مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون ترکیب پایههای پل همگرا-عمودی و واگرا-عمودی و عمود بر جریان مستقر در قوس 180 درجه تند
Authors: لیلا اقبال نیک
Keywords: آبشستگی، گروه پایه پل، پایه کج، توپوگرافی بستر، الگوی جریان، جریان ثانویه، قوس 180 درجه
Issue Date: 1395
Abstract: به طور کلی طراحی، محاسبه و احداث پایههای پل، از مهمترین و حساسترین مراحل یک پروژه پل سازی میباشند. به خصوص وقتی که این پل در محل عبور رودخانه واقع شده باشد. از مواردی که تا کنون مورد توجه محققین قرار نداشته، بحث قرار گیری گروه پایه کج-عمودی در برابر جریان میباشد. در این تحقیق الگوی جریان و آبشستگی حول گروه پایههای کج-عمودی به صورت همگرا-عمودی و واگرا-عمودی در صفحه عمود بر جهت جریان در خم رودخانه مورد بررسی قرار میگیرد. در زمینه الگوی جریان، دو گروه پایه 6 تایی (دارای 2 ردیف سه تایی) با چیدمان متفاوتی از پایههای کج-عمودی با قرارگیری در صفحه عمود بر جهت جریان مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات تحت شرایط بستر تعادل یافته و در رأس قوس صورت پذیرفت. به منظور بررسی الگوی جریان، به وسیله دستگاه سرعت سنج سه بعدی ADV مقادیر سرعت در ترازها و مقاطع مختلف برداشت گردید. در آزمایشات آبشستگی به بررسی اثر چیدمان متفاوت گروه پایه پل عمودی و کج (به صورت همگرا و واگرا)، در کنار تأثیر شرایط جریان (شرایط جریان زلال، آستانه حرکت و بستر زنده)، فاصله بین دو ردیف پایهها (نسبت فاصله دو ردیف پایهها به قطر پایه برابر 4/2، 6/3 و 8/4) و موقعیت استقرار گروه پایهها در قوس 180 درجه تند (مقطع 60، 90 و 120 درجه) بر پارامترهایی همچون ماکزیمم عمق آبشستگی، تغییرات توپوگرافی بستر در پایین دست به صورت آزمایشگاهی پرداخته شد. در کلیه آزمایشات از پایههایی با قطر 5 سانتیمتر استفاده شده است. آزمایشات در مجاورت رسوبات یکنواخت با قطر متوسط 5/1 میلیمتر انجام گردید. نتایج نشان میدهد که در شرایط مختلف جریان، ماکزیمم عمق آبشستگی و تراز رسوبگذاری در موقعیت 60 درجه و شرایط بستر زنده رخ میدهد. این مقادیر به ترتیب معادل 416 و 315 درصد قطر پایه اندازهگیری شد. در هر سه موقعیت ماکزیمم عمق آبشستگی ناشی از قرارگیری گروه پایه همگرا-عمودی میباشد. در حالی که ماکزیمم تراز رسوبگذاری را استقرار گروه پایه واگرا-عمودی سبب شده است. با افزایش فاصله دو ردیف پایهها در هر سه موقعیت، ماکزیمم عمق آبشستگی کاهش یافته است. اگر چه نرخ کاهش آن در موقعیتهای مختلف متفاوت است. در آزمایشات الگوی جریان، از مقطع حدود 20 درجه جریان ثانویه اصلی و دوم شکل گرفته است. ماکزیمم قدرت جریان ثانویه در هر دو گروه پایه در رأس قوس ایجاد شد و در حفرههای آبشستگی مقدار قدرت جریان ثانویه از مقدار متوسط مربوط به آن بیشتر است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186740
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1726.pdf12.74 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.