جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186739
Title: مدل سازي راکتور غشايي لوله اي براي فرآيند جداسازي هيدروژن
Authors: مجتبی اصلانی
Keywords: جداسازي هيدروژن، ديناميک سيالات محاسباتي، غشا، شبيه سازي، کاتاليزور و راکتور غشايي.
Issue Date: 1394
Abstract: چکيده مدل سازي راکتور غشايي لوله اي براي فرآيند جداسازي هيدروژن به وسيله: مجتبي اصلاني در اين تحقيق، براي مدل سازي راکتور غشايي لوله اي شرکت پتروشيمي زاگرس در عسلويه از يک مدل دوبعدي براساس روش حجم محدود (FVM) براي فرآيند جداسازي هيدروژن استفاده شده است. با توجه به محيط متخلخل و کاتاليزور نيکل بر پايه آلومينا (NiO18-αAl2O3) و انجام واکنش هاي تبديل متان با بخارآب درون راکتور، شبيه سازي با هدف جداسازي هيدروژن انجام شده است. سرعت واکنش هاي بخار متان با زبان برنامه نويسي C++ نوشته و در قالب يک UDF به نرم افزار اعمال شده است. نتايج بدون غشا و با اعمال کردن غشا درون راکتور بدست آمده است. از تکنيک ديناميک سيالات محاسباتي (CFD) براي حل معادلات مدل با اعمال غشا و بدون اعمال غشا بکار رفته است. نمودارهاي دما، فشار، کسر مولي اجزاء، درصد تبديل متان، بازده توليدي هيدروژن و سرعت در هر دو حالت با غشا و بدون غشا مقايسه شده است. نتايج حاصل از مدل سازي سازگاري خوبي بين نتايج تجربي و مدل شبيه سازي شده بدست آورد. شار جرمی برای جداسازی هیدروژن بر روی دیواره اعمال شده است.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186739
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
Mojtaba Aslani.pdf14.1 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.