جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186738
Title: تنظیم کننده‌های رشد گیاهی و تحمل تنش شوری در گوجه‌ فرنگی(Lycopersicon esculentum Mill.) در شرایط درون شیشه‌ای
Authors: زهرا امیری
Keywords: تنظیم کننده‌های رشد گیاهی، تنش شوری، در شیشه، گوجه‌فرنگی
Issue Date: 1396
Abstract: در پژوهش حاضر اثرات شوری محیط کشت، تنظیم کننده‌های رشد پوترسین و اسید سالیسیلیک و بر هم‌کنش آنها بر تندش و رشد دانهال‌های ارقام مختلف گوجه‌فرنگی در کشت درون شیشه‌ای مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایش‌های این پژوهش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا ًتصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمدند. صفات اندازه‌گیری شده عبارت از درصد تندش، شتاب تندش، وزن‌ تر و خشک شاخساره، وزن‌ تر و خشک ریشه، طول ساقه و تعداد برگ بودند. صفات تندش سه، شش و ده روز پس از کشت بذر و سایر صفات یک ماه پس از کشت بذر محاسبه و اندازه‎گیری شدند. در آزمایش نخست بذرهای ده رقم (کلجی، اِچ اِی اس، کوالیتی، مگنوم، مینارش، ولید، گرافیتی، پلاتینوم، پتوپراید و رفرنس) روی محیط کشت‌های پایه موراشیک و اسکوگ (MS) حاوی پنج غلظت شوری ناشی از کاربرد نمک کلرید سدیم و کلرید کلسیم با نسبت مولی 2 به 1 (0، 25، 50، 75 و 100 میلی‌مولار) کشت شدند. نتایج حاکی از معنی‌دار بودن (سطح 1%) اثرات ساده رقم و شوری و اثر متقابل آن‌ها بر همه صفات اندازه‌گیری شده بود. به طور کلی رقم کلجی محتمل‌ترین و رقم کوالیتی حساس‌ترین رقم به شوری محیط کشت شناخته شدند. در آزمایش دوم بذر ارقام کلجی (محتمل) و کوالیتی (حساس) روی محیط کشت‌های حاوی پوترسین در چهار سطح (0، 5/0، 5/1 و 3 میلی‌مولار) و شوری نیز در چهار سطح (0، 50، 75 و 100) میلی‌مولار کشت شدند. نتایج این آزمایش نشان داد که اثر پوترسین بر صفات تندش غیر معنی‌دار ولی بر سایر صفات در سطح 1% معنی‌دار بوده است. همچنین مشخص شد که با افزایش سطح پوترسین در محیط کشت اثرات منفی شوری بر تندش و رشد دانهال‌های هر دو رقم کاهش می‌یابد. در آزمایش سوم اثر اسید سالیسیلیک بر تحمل شوری دو رقم حساس به شوری کوالیتی و مگنوم مورد بررسی قرار گرفت. اسید سالیسیلیک در پنج سطح (0، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 میلی‌مولار) و شوری در چهار سطح (0، 50، 75 و 100 میلی‌مولار) در محیط کشت به کار برده شدند. نتایج این آزمایش نشان داد که این تنظیم کننده رشد بر همه صفات اندازه‌گیری شده در سطح احتمال 1% اثر معنی‌داری داشته است. بهترین سطح سالیسیلیک اسید که بیشترین کاهش بر اثرات منفی شوری بر صفات تنژگی و رشد را داشت سطح 1 میلی‌مولار شناخته شد. همچنین مشخص شد که در هر سطح شوری افزایش غلظت اسید سالیسیلیک در محیط کشت باعث کاهش اثرات منفی شوری بر صفات مورد اندازه‌گیری می‌شود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186738
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1631.pdf2.79 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.