جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186737
Title: مطالعه‌ی فعالیت و ساختار نانو ذره کاتالاز
Authors: سحر دهقانی
Keywords: ساختار نانو ذره کاتالاز، آنزیم آنتی‌اکسیدان، فناوری نانو
Issue Date: 1395
Abstract: کاتالاز به عنوان یک آنزیم آنتی‌اکسیدان، کاتالیزکننده واکنش تبدیل هیدروژن پروکسید به آب و اکسیژن می‌باشد. نظر به این نقش آنزیم و پیشرفت‌های در حال حاضر فناوری نانو در زمینه‌های مختلف از جمله پروتئومیکس و انتقال دارو، در این مطالعه نانوذرات کاتالاز با روش حلال زدایی و با استفاده از اتانول و گلوتارآلدهید به ترتیب به عنوان عامل حلال زدا و عامل اتصال دهنده عرضی تهیه شدند. فاکتورهای مؤثر بر فرآیند سنتز مانند مقدار اتانول، مقدار گلوتارآلدهید، سرعت چرخش همزن مغناطیسی، زمان سنتز و... بهینه شدند. ویژگی‌های نانوذرات حاصل شامل، اندازه ذرات، ریخت شناسی سطح و تغییرات ساختاری آن‌ها با استفاده از روش‌های اسپکتروسکوپی بررسی و همچنین پارامترهای سینتیکی نانوذرات، بر اساس رابطه میکائیلیس-منتن تعیین شدند. به علاوه به منظور بررسی پایداری ترمودینامیکی نانوذرات از دو ماده فعال سطحی کاتیونی دودسیل تری متیل آمونیوم برمید (DTAB) و آنیونی سدیم دودسیل سولفات(SDS) استفاده شد. همه‌ی ویژگی‌ها و پارامترهای تعیین شده با کاتالاز طبیعی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از بهینه‌سازی شرایط سنتز نانوذرات نشان داد که به ازای ۰/۱ میلی گرم آنزیم، مقدار ۴ میلی لیتر اتانول، ۱۲/۰ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر گلوتارآلدهید و محیط بافر فسفات ۵۰ میلی مولار و ۰/۷ pH ، تا ۷۰٪ فعالیت آنزیمی باقی می‌ماند. در این شرایط شعاع متوسط نانوذرات سنتز شده ۷۸/۵۳ نانومتر می‌باشد. بررسی‌ طیف‌های فرابنفش-مرئی و مادون قرمز-تبدیل فوریه نشان می‌دهد که تغییرات ساختاری نانوذرات در سطح ساختار سوم و دوم است. مطالعه اثر ماده فعال سطحی کاتیونی DTAB و ماده فعال سطحی آنیونی SDS بر آنزیم طبیعی و نانوذره کاتالاز نشان داد که تمایل نانوذرات آنزیمی به بر‌هم‌کنش با ماده فعال سطحی کمتر بوده و واسرشتگی آن کمتر از آنزیم طبیعی است. بررسی پارامترهای سینتیکی آنزیم طبیعی و نانوذره نشان داد که مقادیرKm و Vmax برای نانوذره سنتز شده هر دو کاهش می‌یابند
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی، گرایش تجزیه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186737
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1499.pdf3.12 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.