جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186736
Title: طراحی سنسور الکتروشیمیایی اصلاح‌شده حاوی نانوذرات نقره و کربن نانوتیوب چنددیواره جهت اندازه‌گیری گوانین، دوپامین و اسید اوریک در حضور اسید آسکوربیک
Authors: مطهره حق‌نگهدار
Keywords: کرکومینف نانوتیوب، دودسیل، گواین
Issue Date: 1395
Abstract: استفاده از نانوذرات نقره - سدیم دودسیل سولفات (SDS) – کرکومین – کربن نانوتیوب چند دیواره (MWCNTs) به عنوان پوشش کامپوزیتی الکترود کربن شیشه ای برای اندازه-گیری همزمان مقادیر فیزیولوژیک گوانین، دوپامین و اسید اوریک در حضور مقادیر اضافی از اسید آسکوربیک در محلول بافر 7=pH پیشنهاد شد. اسید آسکوربیک در سطح الکترود اصلاح شده هیچ پیک ولتامتری نشان نمی دهد. کامپوزیت ساخته شده مساحت سطح زیاد و تمایل جذب برای گوانین، دوپامین و اسید اوریک را دارد. انتقال الکترون دوپامین به‌طور قابل ملاحظه ای در سطح الکترود اصلاح شده بهبود یافت. همچنین اکسیداسیون و تقویت جریان اسید اوریک و گوانین در سطح الکترود کربن شیشه¬ای مشاهده گردید. جریان آندی در 3/0، 5/0 و 8/0 ولت به¬ترتیب با افزایش غلظت دوپامین، اسید اوریک و گوانین افزایش می¬یابد. در شرایط بهینه، محدوده خطی دوپامین 4-10×2/1 - 5-10×0/2 مولار، گوانین 4-10×6/1 - 5-10×0/4 مولار و برای اسید اوریک 4-10×8/1 - 5-10×0/6 مولار و کمترین حد تشخیص (S/N = 3) برای دوپامین، گوانین و اسید اوریک به ترتیب 5-10× 43/1، 5-10×9/1، 5-10×72/3 مولار در حضورمقادیر اضافی اسید آسکوربیک بدست آمد. تهیه الکترود اصلاح شده بسیار آسان است. این الکترود تکرارپذیری خوب و پایداری بالایی از لحاظ ولتامتری (23 روز بدون هیچ گونه تغییر قابل توجه در پاسخ الکترود) و حد تشخیص پایین (میکرومولار) برای گوانین، دوپامین و اسید اوریک دارد. الکترود تهیه شده با موفقیت برای اندازه گیری های ولتامتری همزمان آنالیت ها در نمونه خون، سرم، ادرار و نمونه های دارویی بکار گرفته شد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش تجزیه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186736
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1506.pdf3.52 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.