جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186729
Title: بررسی کاهش تشکیل رسوب در واحد احيای گليكول با استفاده از نانوذرات سیلیکا
Authors: سمیرا سلیمانی
Keywords: محلول گلیکول، نانوذرات سيليكا، رسوب، تبلور، دستگاه تفرق دینامیکی نور
Issue Date: 1396
Abstract: در پالایشگاه‌های گازی مستقر در منطقه‌ی عسلویه، در زمان انتقال خوراک سه‌فازی از سکوهای دریایی به خشکی، به دلیل فراهم بودن شرایط تشکیل هیدرات گازی، ماده‌ای به نام منواتیلن‌گلیکول به خوراک برداشتی از چا‌ه‌ها تزریق می‌شود. این ماده به راحتی در آب حل می‌شود و به همراه آب سازند چاه و یون‌های نمکی موجود درآن، فاز آبی را تشکیل می‌دهد. این یون‌های نمکی در طول فرایند انتقال و احیای گلیکول با تغییر در شرایط فرایندی، به غلظت فوق اشباع رسیده و به‌صورت نمک‌های نامحلول بر روی تجهیزات، به‌ویژه سطوح گرم ته‌نشین شده و رسوب‌گذاری می‌کنند. با‌توجه به اینکه روش‌های موجود موفقیت چندانی در پیشگیری از تشکیل رسوب نداشته‌اند، نیاز به یافتن راهکاری نو می‌باشد. به‌دلیل خواص ویژه نانوذرات، می‌توان از آن‌ها به‌عنوان یک ناخالصی و سطح فداشونده برای ایجاد هسته‌زایی ناهمگن و افزایش سرعت تبلور نمک‌ها در محلول استفاده نمود. در این حالت می‌توان با کمک نانوذرات سیلیکا نمک‌های محلول را در دماهای پایین‌تر، قبل از ورود جریان به تجهیزات با دمای بالا مانند برج احیای گلیکول یا مبدل‌های حرارتی، به شکل نامحلول درآورده و به‌صورت کنترل شده به کمک فیلتر یا یک مخزن ته‌نشینی از سیستم حذف نمود. در این تحقیق اثر افزودن غلظت‌های متفاوت از نانوذرات سیلیکا بر سرعت رشد بلور نمک‌های موجود در محلول گلیکول بررسی و مدل ریاضی آن ارائه شده است. برای دستیابی به سینتیک تبلور، توزیع اندازه ذرات موجود در محلول گلیکول رقیق در بازه‌های دمایی و زمانی متوالی با استفاده از دستگاه تفرق دینامیکی نور اندازه‌گیری شده است. اندازه‌گیری‌ها در چهار دمای 70،50،25 و81 درجه‌سانتی‌گراد، فواصل زمانی 20 دقیقه و غلظت‌های 5،3،1 و9 درصد وزنی از نانوذره سیلیکا انجام شده است. نتایج آزمایش بیانگر آن است که مقدار انرژی لازم برای تبلور نمک‌ها در محلول گلیکول حاوی نانوذره، تقریباً نصف محلول بدون نانوذره است. همچنین حضور نانوذرات سيليكا سبب افزايش سرعت رشد بلور نمک‌ها در تمام دماها شده است. هرقدر غلظت نانوذرات در محلول گليكول بيشتر بوده، در دما و زمان یکسان، اندازه‌ي ذرات بزرگ‌تر شده است. در نتیجه افزایش غلظت نانوذرات سیلیکا در محلول دارای اثر مشابه افزایش دما در تبلور می‌باشد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186729
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1669.pdf4.1 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.