جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186711
Title: بررسی اثربخشی فعال سازی ذهنی راهبرد های دوره زندگی بر رفتارهای وابسته به ارزشهای فردی در دانشجویان
Authors: فرشته ناظمی
Keywords: فعال سازی ذهنی، راهبرد دوره زندگی، ارزش فردی، رفتار
Issue Date: 1395
Abstract: زمینه: راهبردهای دوره زندگی شامل مجموعه ای از صفات مانند الگوهای مربوط به رشد، سن بلوغ جنسی وتولیدمثل، نرخ باروری، و طول عمر می شود. هدف: مطالعه حاضر به منظور بررسی اثربخشی فعال سازی ذهنی راهبردهای دوره زندگی بر رفتارهای وابسته به ارزشهای فردی اجرا گردید. روش شناسی: مطالعه حاضر در قالب طرح آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر است. اعضای نمونه شامل 120 دانشجو می باشد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. مقیاس های بکاربرده شده در این مطالعه شامل سناریوهای فعال سازی راهبردهای دوره زندگی و سناریوهای سنجش رفتار بودند که در اختیار دانشجویان قرار داده شد. برای بررسی اثر بخشی فعال سازی ذهنی راهبردهای دوره زندگی بر رفتارهای وابسته به ارزشهای فردی داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که فعال سازی ذهنی راهبردهای طولانی مدت دوره زندگی باعث افزایش رفتارهای مربوط به ارزشهای قدرت، امنیت، جهانی گرایی، و موفقیت می شود و فعال سازی راهبردهای کوتاه مدت دوره زندگی باعث افزایش رفتارهای مربوط به ارزشهای خوداتکایی، خیرخواهی و برانگیختگی می شود. نتیجه گیری: باتوجه به تأثیر راهبردهای دوره زندگی بر رفتارهای وابسته به ارزشهای فردی می توان با اجرای برنامه های مداخله ای در خصوص راهبردهای دوره زندگی زمینه گسترش رفتارهای وابسته به ارزشهای فردی را در جامعه ایجاد کرد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی، گرایش عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186711
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1587..pdf3.59 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.