جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186706
Title: مقایسه‌ی رفتار پایه‌های سنگریزه‌ای کوبشی (RAPs) با پایه‌های بتنی درجاریز تحت بار برکَنش (Uplift) با استفاده از روش¬ اجزاء محدود و نتایج محلی
Authors: پیمان ذکری
Keywords: پایه‌ی سنگریزه‌ای کوبشی، روش اجزاء محدود، بار برکَنش، پایه‌ی بتنی درجاریز
Issue Date: 1394
Abstract: پایه¬های سنگریزه¬ای کوبشی یکی از روش¬های ساده، سریع و اقتصادی در بهسازی کلیه¬ی¬ خاک¬ها به خصوص خاک¬های رسی و سست به شمار می¬رود که در دو دهه¬ی اخیر رایج شده است. برتری اصلی این پایه-ها افزایش پارامترهای مقاومتی و تنش¬های جانبی خاک اطراف پایه¬ها، به علت کوبش و تراکم مصالح سنگریزه¬ای و افزایش نرخ تحکیم به علت نفوذپذیری بالای مصالح می¬باشد. به دلیل پیچیدگی مکانیزم انتقال تنش به خاک دور پایه¬ها در این روش، تاکنون تلاش¬های چندانی در زمینه¬ی تعیین ظرفیت باربری کششی این پایه¬ها با مدل¬سازی عددی صورت نگرفته است. از این رو کاربرد و کارایی پایه¬های سنگریزه¬ای کوبشی به عنوان یک راهکار اقتصادی و یک روش بهسازی برای بهبود خواص خاک¬های ریزدانه نیازمند مطالعه و توجه بیشتر می¬باشد. این تحقیق به ارائه¬ی مقایسه¬ی رفتار پایه¬های سنگریزه¬ای کوبشی و پایه¬های بتنی درجاریز تحت بار برکَنش به روش مدل¬سازی عددی می¬پردازد. برای مدل¬سازی عددی پایه¬ها از روش اجزاء محدود و نرم افزار PLAXIS استفاده شده است. همچنین برای مدل¬سازی رفتار پایه¬های سنگریزه¬ای کوبشی و خاک اطراف از مدل خاک سخت ¬شونده با پارامترهای حاصل از آزمایشات محلی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل¬سازی با نتایج محلی پیشین در بندر بوشهر مقایسه شده و تاثیر افزایش طول بر ظرفیت باربری و نشست هر دو نوع پایه¬ها بررسی شده است که تطابق خوبی میان مقادیر پیش¬بینی شده توسط مدل و مقادیر اندازه-گیری شده در محل ملاحظه می¬شود. بر این مبنا، نسبت بار حد طراحی پایه¬ها¬ی سنگریزه¬ای کوبشی به پایه-ها¬ی بتنی در شرایط متناظر به طور متوسط برابر با 36/1 می¬باشد. در پایه¬های سنگریزه¬ای کوبشی با افزایش طول پایه¬ها و تغییر رفتار پایه¬ها از برشی به خمره¬ای میزان ظرفیت کششی افزایش می¬یابد که بیانگر عملکرد و کارایی بالاتر این گروه از پایه¬ها نسبت به پایه¬ها¬ی بتنی است. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل پارامتری و بررسی انجام شده بر روی عوامل موثر بر ظرفیت کششی هر دو نوع پایه با تاکید بر پایه¬های سنگریزه¬ای کوبشی، کارایی پایه¬های سنگریزه¬ای کوبشی در مقایسه با پایه¬های بتنی مشهود است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران، گرایش ژئوتکنیک
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186706
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1583.pdf5.83 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.