جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186702
Title: اثر آمونیاک بر رشد و پوست‌اندازی پست لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در آب لب‌شور
Authors: مهری فرهمند
Keywords: آمونیاک-آثار، رشد و پوست اندازی میگو، میگوی سفید غربی
Issue Date: 1395
Abstract: یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های محیط‌زیست ترکیبات نیتروژنی می‌باشد که مهم‌ترین و خطرناک‌ترین آن‌ها آمونیاک است. در این پژوهش اثر غلظت‌های مختلف آمونیاک بر پست لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) با میانگین وزنی 07/0 ± 3/0 گرم و طول 34/0 ± 3 سانتی‌متر مورد بررسی قرار گرفت. پست¬لاروها در معرض غلظت‌های 0، 6، 13 و 19 میلی‌گرم در لیتر در 6 گروه تیمار و دو گروه شاهد با سه تکرار، در دو شوری 20 (شاهد 1، تیمار 1، 2 و 3) و 10 قسمت در هزار (شاهد 2، تیمار 4، 5 و 6)، 9/8 - 05/8 = pH، دمای 31 - 33/30 درجه سانتی¬گراد طی یک دوره 45 روزه مورد آزمایش قرار گرفتند. ابتدا میزان LC50 آمونیاک در زمان 48 ساعت در دو شوری 10 و 20 قسمت در هزار به ترتیب 82/56 و 54/57 محاسبه شد. سپس اثر غلظت‌های مختلف آمونیاک بر برخی از شاخص‌های رشد و پوست¬‌اندازی پست ¬لاروها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به ‌وسیله نرم‌ افزار spss مورد بررسی آماری قرار گرفت که کمترین مقدار فاکتورهای رشد در غلظت 19 میلی¬گرم بر لیتر آمونیاک در شوری 10قسمت در هزار مشاهده گردید به طوریکه پست ¬لاروهایی که در این غلظت¬ها پرورش یافته بودند رشد کندتر و میزان جذب غذای نسبتاً پایین¬تری را نشان دادند. بیشترین رشد وزنی، طولی و حداکثر افزایش وزن در تیمارهای شاهد مشاهده شد که با سایر تیمارها اختلاف معنی‌دار داشت. بیش‌ترین میزان تلفات نیز در غلظت 19 میلی‌گرم بر لیتر آمونیاک و شوری 10 قسمت در هزار مشاهده شد که 54/31 ± 44/69 درصد محاسبه شد. نتایج نشان داد که مقادیر فاکتورهای رشد در میگوهای قرارگرفته در معرض غلظت‌های 19 میلی‌گرم در لیتر آمونیاک در مقایسه با گروه شاهد و غلظت 6 میلی‌گرم بر لیتر پایین‌تر محاسبه گردید (05/0 ≥ p). همچنین نتایج نشان داد آمونیاک تعداد مراحل پوست اندازی را در پست¬لاروهای آزمایشی افزایش می‌دهد. دوره کلی فاصله زمانی بین دو پوست¬‌اندازی پست لاروها در مدت 45 روز برای غلظت‌هایی از آمونیاک با مقادیر 0، 6، 13 و 19 میلی‌گرم در لیتر به ترتیب 00/0 ± 00/12، 00/0 ± 00/11، 57/0 ± 66/9 و 50/0 ± 25/8 برای شوری 20 قسمت در هزار و 00/1 ± 00/12، 57/0 ± 33/10، 57/0 ± 66/8 و 41/1 ± 00/8 برای شوری 10 قسمت در هزار بود. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می‌توان بیان کرد که با افزایش غلظت آمونیاک و مدت‌زمان در معرض قرار گرفتن پست ¬لارو میگوی سفید غربی، سمیت آمونیاک افزایش، این در حالی است که افزایش شوری باعث افزایش تحمل پست¬ لاروها نسبت به سمیت آمونیاک می‌شود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیلات،
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186702
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Fisheries شیلات

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1566.pdf3.1 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.