جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186664
Title: بررسی اثر نانو کلات آهن، کلات آهن و اسید هیومیک بر شاخصهای رشد نشاء گوجهفرنگی
Authors: مژگان پیری
Keywords: اسید هیومیک، کلات آهن، نانو کلات آهن، نشاء گوجه فرنگی
Issue Date: 1396
Abstract: این پژوهش با هدف بررسی اثر اسید هیومیک، کلات آهن و نانو کلات آهن بر روی ویژگی‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی نشاء گوجه فرنگی بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به منظور آزمایش دو فاکتور رقم و هشت ترکیب کود در گلخانه‌ای واقع در شهر برازجان در سال ۱۳۹۵ انجام شد. این آزمایش روی نشاء‌های دو رقم گوجه‌فرنگی شامل Sunseed و Sadeen در سینی‌های کشت حاوی محیط کشت کوکوپیت و پرلایت در شرایط گلخانه انجام شد. تیمارها شامل شانزده ترکیب از دو سطح اسید هیومیک (صفر و ۱۵/۰ گرم در لیتر)، کلات آهن (صفر و ۳/۰ گرم در لیتر) و نانو کلات آهن (صفر و ۲/۰ گرم در لیتر) با دو رقم گوجه فرنگی بود. هشت سطح کودی شامل، عدم مصرف کود (H0K0N0)، سطح دو نانو کلات آهن (H0K0N1)، سطح دو کلات آهن (H0K1N0)، سطح دو اسید هیومیک (H1K0N0)، سطح دو کلات آهن و اسید هیومیک (H1K1N0)، سطح دو اسید هیومیک و نانو کلات آهن (H1K0N1)، سطح دو کلات آهن و نانو کلات آهن(H0K1N1) ، سطح دو نانو کلات آهن، کلات آهن و اسیدهیومیک (H1K1N1) در دو مرحله بعد از روییدن بذر دو رقم به صورت کود آبیاری اعمال شد. صفات وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، طول ریشه، ارتفاع بوته، قطر ساقه، شاخص کلروفیل، کلروفیل a، کلروفیل b، میزان عنصر آهن مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر ساده رقم تنها بر صفات قطر ساقه و میزان آهن در سطح یک درصد معنیدار شده است اما برای سایر صفات معنیدار نشده است. اثرات ساده ترکیب کودی بر تمام صفات اندازهگیری شده در سطح یک درصد معنی‌دار شد. اثرات متقابل رقم و کود فقط بر صفت قطر ساقه در سطح یک درصد معنی دار شد و بر سایر صفات اثرات معنیداری نداشت. در مجموع نتایج به دست آمده نشان داد که ترکیب کودی اسید هیومیک و نانو کلات آهن بیشترین تاثیر را بر صفات مورد بررسی از جمله ارتفاع بوته، طول ریشه و میزان کلروفیل a داشت و تفاوت معنی داری با دیگر تیمارها نشان داد. این تحقیق بیان کننده نقش مفید و موثر ترکیب‌های کودی بویژه ترکیب اسید هیومیک و نانو کلات آهن بر رشد و خصوصیات رشدی در نشاء گوجه فرنگی بود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186664
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1615.pdf1.63 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.