جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186661
Title: ارزیابی اثر میانقاب ها در خرابی پیشرونده سازههای فولادی با خرابی اولیه وسیع
Authors: مهرناز چوبینه
Keywords: خرابی پیشرونده، سازههای فولادی ، میانقاب، خرابی اولیه وسیع، تحلیل دینامیکی غیرخطی
Issue Date: 1396
Abstract: در سال‌های اخیر تعداد ساختمان‌هایی که در اثر از دست دادن اعضای باربر ثقلی خود دچار خرابی شده‌اند، افزایش پیدا کرده است و طراحی سازه‌ها به طوری که علاوه بر زلزله در مقابل خرابی پیشرونده نیز مقاوم باشند، اهمیت پیدا کرده است. خرابی پیشرونده، گسترش زنجیروار خرابی در یک سازه می‌باشد که حداقل با خرابی یک عضو بحرانی سازهای شروع شده و به طور پیوسته به سایر اعضای سازه منتقل می‌شود و در نهایت باعث خرابی کل یا بخش بزرگی از سازه می‌شود. علی‌رغم وارد شدن بحث خرابی پیشرونده در آيين‌نامه‌ها و حتي داشتن آيين‌نامه خاص، اما هنوز مسائل بسياري در اين خصوص است كه نياز به بررسي و شناخت دقیق‌تری دارند. یکی از این موارد، میان‌قاب می‌باشد. يک ميان‌قاب در واقع شامل سه مولفه: اسکلت سازهای، پرکننده و سطح مشترک بین قاب و پرکننده است. پرکننده‌ها برای پرکردن نواحی بین تیرها و ستون‌ها استفاده شده که نما یا دیواربرشی را ایجاد می‌کنند و در رفتار سازه ساختمانی در ترکیب با قاب شرکت می‌کنند. به علاوه در این پایان‌نامه خرابی پیشرونده با خرابی اولیه وسیع، حذف المان‌های ستون و میان‌قاب‌های مجاور آن، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، به طوریکه در بسیاری از تحقیقات صورت گرفته تا کنون در حوزه خرابی پیشرونده، میزان خرابی اولیه محدود به حذف یک المان ستون شده است، در تحقیق حاضر با مدلسازی مدل های متعدد از سازه های فولادی 6،3 و 9 طبقه و همچنین با نسبت طول دهانه به ارتفاع طبقه برابر با 1، 5/1 و2 ، همچنین با حضور و عدم حضور اثر میان‌قاب ها از نوع ساندویچ پانل، به بررسی حالت‌های حذف چند ستون و میان‌قاب‌های مجاور آن در طبقه اول سازه طبق 4 سناریو متفاوت حذف، پرداخته می‌شود. نتایج نشان میدهد که هر چه ارتفاع سازه در سازههای فولادی افزایش پیدا کند، قابلیت اطمینان سازه در برابر خرابی پیشرونده افزایش یافته و میزان آسیب به سازه در اکثر حالت‌های حذف کاهش پیدا می‌کند. همچنین نسبت طول دهانه به ارتفاع اثر قابل ملاحظ‌های بر توانایی دیوار در مقاومت در برابر خرابی پیشرونده دارد. در قاب‌های فولادی مورد بررسی به همراه میان‌قاب، با افزایش درصد بازشو تغییرمکان‌های نهایی سازه پس از حذف المان، افزایش یافته و پتانسیل خرابی پیشرونده افزایش می‌یابد. بررسی مدل‌ها نشان داده است که نسبت طول دهانه به ارتفاع آن اثر بیشتری بر پاسخ سازههای 3 طبقه در برابر حذف ناگهانی ستون داشته‌است؛ به نحوی‌که به نسبت مدل‌های 6 و 9 طبقه پاسخ این سازه‌ها از نظر تغییرمکان نهایی حداکثر و بیشترین تغییرات تنش فونمسیز اجزای میان‌قاب را در برابر L/H های مختلف از خود نشانداده است. به عنوان نمونه در سناریوی حذف تکستون میانی با افزایش نسبت L/H از 1 به 5/1 تغییرمکان نهایی در سازهی 3 طبقه به طور میانگین 63/3 برابر، در سازهی 6 طبقه 62/2 برابر و در سازهی 9 طبقه 42/2 برابر شده‌است
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186661
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1611.pdf6.26 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.