جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186658
Title: تاثیر بسترهای کشت کوکوپیت و دیت پیت به همراه کاربرد پاکلوبوترازول، دامینوزاید و فولیکور بر تولید نشاء گوجه فرنگی (lycopersicon esculentum)
Authors: داریوش حیدری
Keywords: پاکلوبوترازول، دامینوزید، دیت پیت، کوکوپیت و فولیکور
Issue Date: 1396
Abstract: به منظور ارزیابی اثر دو بستر کشت کوکوپیت و دیت پیت و محلول پاشی سه ماده شیمیایی کند کننده رشد شامل پاکلوبوترازول (20 و 40 میلی گرم در لیتر)، دامینوزید( 1 و 2 در هزار) و فولیکور( 5/0 و 1 در هزار) و تیمار شاهد ( محلول پاشی آب مقطر) به صورت یک‌بار محلول‌پاشی (مرحله چهار برگی ) و دوبار محلول-پاشی(مرحله های چهار و شش برگی ) در طی دوره رشد نشاء گوجه فرنگی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. پس از گذشت 40 روز ارتفاع نشاء، قطر نشاء، سطح برگ، وزن تر و خشک شاخساره و ریشه، فاصله میانگره، شاخص کلروفیل، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، محتوای نیتروژن، فسفر و پتاسیم اندام هوایی نشاء اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین قطر ساقه در بستر دیت پیت با یک‌بار محلول پاشی پاکلوبوترازول 40 میلی گرم در لیتر ، بیشترین ارتفاع در تیمار شاهد کوکوپیت، بیشترین وزن تر و خشک شاخساره در شاهد کوکوپیت، بیشترین وزن تر و خشک ریشه به ترتیب در بستر های دیت پیت و کوکوپیت با دوبار محلول پاشی دامینوزید یک در هزار مشاهده شد. بیشترین فاصله میانگره و سطح برگ در شاهد کوکوپیت، بیشترین شاخص کلروفیل در بستر کوکوپیت با دو بار محلول پاشی پاکلوبوترازول 40 میلی گرم در لیتر و بیشترین کلروفیل a ، b و کلروفیل کل در بستر دیت پیت با دوبار محلول پاشی فولیکور یک در هزار حاصل شد. بیشترین محتوای فسفر اندام هوایی در تیمار دیت پیت با دوبار محلول پاشی پاکلوبوترازول 20 میلی گرم در لیتر، بیشترین میزان پتاسیم اندام هوایی در تیمار بستر کوکوپیت با دوبار محلول پاشی دامینوزید دو در هزار و بیشترین میزان نیتروژن در تیمار دیت پیت با یک‌بار محلول پاشی دامینوزید دو در هزار به دست آمد. مقایسه گروهی بین دو بستر دیت‌پیت وکوکوپیت نشان داد که از نظر صفات وزن خشک شاخساره، وزن تر ریشه، فاصله میانگره، شاخص کلروفیل، قطر نشاء و محتوای فسفر اندام هوایی بین این دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد. ولی از نظر صفات وزن تر شاخساره، وزن خشک ریشه، سطح برگ و ارتفاع نشاء تفاوت معنی داری وجود داشت و در بستر کوکوپیت نسبت به دیت‌پیت مقادیر بیشتری به دست آمد و در سایر صفات اندازه گیری شده برتری با دیت‌پیت بود. مقایسه گروهی بین دفعات محلول پاشی نیز نشان داد که از نظر صفات قطر نشاء، وزن خشک ریشه، شاخص کلروفیل، کلروفیل a، محتوای فسفر وپتاسیم اندام هوایی تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی در صفات وزن تر و خشک شاخساره، ارتفاع، سطح برگ، فاصله میانگره و محتوای نیتروژن اندام هوایی یکبار محلول پاشی برتری داشت و در سایر صفات اندازه گیری شده دو بار محلول پاشی به طور معنی داری نسبت به یکبار محلول پاشی مقادیر بیشتری حاصل شد(01/0p≤ ). بطور کلی نتایج نشان داد که کاربرد کندکننده‌های رشد اختلاف معنی‌ داری درسطح 1 و 5 درصد در اکثر صفات اندازه‌گیری شده ایجاد کرد و باعث بهبود کیفیت نشاء گوجه فرنگی گردید.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186658
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1683.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.