جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186653
Title: اثربخشی نوروفیدبک در ترکیب با بازیهای شناختی بر بهبود ادراک زمان و کاهش علایم اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی کودکان
Authors: نزهت‌الزمان مرادی
Keywords: نوروفیدبک، اختلال نقص توجه/بیش فعالی، ادراک زمان
Issue Date: 1396
Abstract: زمینه: اختلال نارسایی توجه همراه با بیش‌فعالی یک اختلال عصبی رشدی است و از شایع‌ترین اختلالات دوران کودکی است که توجه روانشناسان، روان‌پزشکی و متخصصان بالینی را به خود جلب کرده است. نوروفیدبک به عنوان یک درمان مستقل، مکمل و یا اثر بخش بودن آن در درمان اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی در ابهام قرار گرفته است. همچنین پیشینه پژوهشی در خصوص تاثیر آموزش نوروفیدبک در ترکیب با بازیهای شناختی بر ادراک زمان خصوصا در گروه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی در مطالعات داخلی و خارجی نیز تاکنون انجام نگرفته است. هدف: این پژوهش با هدف مطالعه اثربخشی نوروفیدبک در ترکیب با بازیهای شناختی بر بهبود ادراک زمان و کاهش علائم اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی کودکان صورت گرفت. روش‏شناسی: روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. کلیهی دانش-آموزان پسر مبتلا به اختلال نقصتوجه همراه با بیشفعالی که در فاصله زمانی مهرماه 1395 تا خرداد 1396 در مدارس ابتدایی شهر بوشهر مشغول به تحصیل بودند جامعهی آماری تحقیق بودند. بدین منظور تعداد 20 نفر از دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی به شیوه نمونه گیری هدفمند در دو گروه آزمایش (میانگین سنی 2/10، انحراف معیار 03/1 و تعداد 10 نفر) و کنترل (میانگین سنی 2/9، انحراف معیار 91/0 و تعداد 10 نفر) به تصادف گمارده شدند. کلیه آزمودنی ها قبل و بعد از درمان با آزمون عملکرد پیوسته دیداری شنیداری رایانه ای (IVA)، مقیاس تشخیصی اختلال بیش فعالی، کم‌توجهی کودکان کانرز (فرم والد و فرم معلم) و آزمون ادراک زمان در دو مرحله (پیش آزمون و پس آزمون) ارزیابی شدند. گروه آزمایش جهت پروتکل درمان توسط دستگاه الکتروآنسفالوگرافی کمی (QEEG) مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش در طول 2 ماه و به صورت 3 بار در هفته، مجموعا 20 جلسه ی 45 دقیقه ای تحت آموزش نوروفیدبک در ترکیب با بازیهای شناختی در مدرسه قرار گرفتند. داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس تحلیل شدند. یافته‏ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمرات پس آزمون تعدیل شده گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. به نحوی که آموزش نوروفیدبک در ترکیب با بازیهای شناختی باعث افزایش عملکرد پیوسته دیداری (توجه دیداری و کنترل پاسخ دیداری) ، کاهش علائم کم توجهی و بیش فعالی/تکانشگری (001>P) و بهبود ادراک زمان کوتاه و بلند (001>P) شده است. اما بین دو گروه از نظر عملکرد پیوسته شنیداری (توجه شنیداری و کنترل پاسخ شنیداری) تفاوت معناداری بدست نیامد (05/0(P>.نتیجه‏گیری: با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود عصب درمانگران و روانشناسان بالینی از روش آموزش نوروفیدبک در ترکیب با بازیهای شناختی برای بهبود ادراک زمان و کاهش علائم اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی کودکان استفاده کنند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186653
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1637.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.