جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186650
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorرضا آذین-
dc.contributor.advisorروح‌اله فاتحی-
dc.contributor.advisorمهدی اسکروچی-
dc.contributor.authorزهره فرمانی-
dc.date.accessioned2019-02-04T08:14:08Z-
dc.date.available2019-02-04T08:14:08Z-
dc.date.issued1396en_US
dc.identifier.urihttp://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186650-
dc.descriptionپایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوریen_US
dc.description.abstractبا کاهش ذخایر نفت، چالش‌ها برای یافتن روش‌های ازدیاد برداشت نفت افزایش یافته است. تراوایی نسبی، پارامتر ضروری برای توصیف جریان دو فازی در محیط متخلخل می‌باشد که وابسته به خواص سیال مانند گرانروی، ترشوندگی، اشباع سیال و کشش بین سطحی است. در این پژوهش، ابتدا رابطه‌هایی با دقت بالا و بهبود یافته نسبت به دیگر روابط موجود برای تراوایی نسبی سیستم‌های گاز/نفت و آب/نفت با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک چندژنی ارائه شده است. در این روش، از داده‌های موجود در منابع منتشر شده و هم‌چنین داده‌های آزمایشگاهی این پژوهش استفاده شده است. در قدم بعدی، آزمایش‌های مختلفی برای تعیین تراوایی نسبی سیستم گاز/نفت و بررسی اثر پارامترهای مختلف مانند دبی گاز، کشش بین سطحی و نوع سنگ بر روی آن و بررسی میزان بازیابی نفت با استفاده از بستر ماسه‌ای انجام شده است. نمودارهای تراوایی نسبی به طور واضح نشان می‌دهند که با افزایش دبی گاز، تراوایی نسبی گاز و نفت افزایش می‌یابند، اگرچه دبی گاز، بیشتر روی تراوایی نسبی نفت (فاز تر) تأثیرگذار است. بیشترین میزان تغییر تراوایی نسبی نفت در سیستم هگزان نرمال/N2 مشاهده شد که در اشباع نفت ثابت 5/0، با 5 برابر شدن سرعت گاز، تراوایی نسبی نفت، 8/10 برابر شد. بهترین سناریو برای تزریق گاز به منظور افزایش میزان بهره‌دهی، استفاده از سیستم هگزان نرمال و هپتان نرمال/CO2 و هپتان نرمال/N2 در دبی cc/min100 می‌باشد. هم‌چنین با مقایسه میزان بازیابی نهایی سنگ کربناته سازند کنگان و ماسه‌سنگ، در دبی بیشینه cc/min100، بیشترین میزان بازیابی نهایی % 04/74 برای ماسه‌سنگ و کم‌ترین میزان بازیابی نهایی %85/47 برای کربناته به دست آمد. علت این امر، تفاوت زیاد تراوایی سنگ کربناته (mD214) در مقایسه با ماسه‌سنگ (mD 1561) می‌باشد. بخش نهایی این پژوهش، مربوط به بررسی جریان پیش-دارسی است که با انحراف داده‌های سرعت بر حسب گرادیان فشار از خط راست در سرعت‌های کم سیال، خود را نشان می‌دهد. در این بخش اثر تراوایی، سیال‌ها و گازهای مختلف روی میزان انحراف از خط راست دارسی بررسی می‌شود. نتایج نشان می-دهد که کم‌ترین مقدار نقطه شروع جریان پیش-دارسی در سرعت سیال برابر با m/s 10-5 ×189/0 مشاهده می‌شود. هم‌چنین، رژیم‌های جریان پیش-دارسی، دارسی و غیر دارسی با استفاده از روابط عدد رینولدز-فاکتور اصطکاک مشخص می‌شوند و بازه-های اعداد رینولدز مختلف برای انواع سیال‌ها و گازها گزارش می‌شوند.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.relation.haspartپ1602en_US
dc.subjectبازیابی نفت، تراوایی نسبی، الگوریتم ژنتیک چندژنی، پیش-دارسیen_US
dc.titleبررسی اثر تراوایی نسبی روی میزان بازیابی نفت و گاز و بهره دهی در یکی از میادین زاگرس جنوبی-
dc.typeپایان نامه فارسیen_US
Appears in Collections:Electrical Engineering مهندسی برق

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1602.pdf5.92 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.