آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
بررسی اثر تراوایی نسبی روی میزان بازیابی نفت و گاز و بهره دهی در یکی از میادین زاگرس جنوبی 12

کل بازدیدها طی یک ماه

February 2020 March 2020 April 2020 May 2020 June 2020 July 2020 August 2020
بررسی اثر تراوایی نسبی روی میزان بازیابی نفت و گاز و بهره دهی در یکی از میادین زاگرس جنوبی 0 0 2 0 0 0 0

فایل های دانلودی

بازدید شده ها

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Austria 2
Iran 2
United States 2
Italy 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Cambridge 1
Fars 1