جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186631
Title: بررسی خاندانهای تاجر بوشهر و جایگاه آنان در تحولات تجاری خلیج فارس از ابتدای دوره زندیه تا پایان دوره قاجار( ۱۳٠٤ ه ش -۱۱٦٣ه ق)
Authors: فریبا رضایی
Keywords: خلیج فارس٬بندربوشهر٬خاندانهای تجار
Issue Date: 1394
Abstract: بندر بوشهر که از عصر نادر شاه افشار بنیاد نهاده شده است از عهد زندیه شاهد رونق و شکوفایی تجارت و دریانوردی تجاری بود به گونهای که بندر بوشهر به عنوان یکی از بنادر تجاری کلیدی در خلیجفارس مورد توجه بازرگانان و تجار قرار گرفت. این امرناشی از عوامل گوناگونی نظیرحضور حکام تاجرپیشه در راس این بندربود. همچنین ظهورتحولات عمدهای که در قرن نوزدهم در عصر قاجاریه در اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان از یکسو و پیشرفتهای فنی و تکنولوژیکی در حوزه کشتی سازی و کشتیرانی از سوی دیگر باعث رونق بیش از پیش بوشهر گردید بنابراین بوشهر به کانونی برای جذب مهاجران از جمله تجار بدل شد.در دوره قاجار بندر بوشهر به شهری فعال و پرجمعیت تبدیل شد.این شهر شلوغ و مملو از تجار و خاندان‌های تجاری شد و با ورود خاندان تجار٬ تاریخ تجاری بوشهر شکل گرفت و باعث شد که این بندر تحت تاثیر حضور خاندانهای تجار مختلف از همه نقاط قرار گیرد. بیشتر خاندان تجار بوشهر پس از اسکان در این بندر از هر اقلیت و قومی که بودند به زودی در این بندر مستحیل شده و با در پیش گرفتن تجارت خیلی زود خود را نه تنها در سطح بندر بوشهر بلکه در سطح منطقه و کشور و حتی جهان آن روز معرفی نمودند.برخی از آنان به عاملی عمده در تحولات تبدیل شدند آنچنان که با وجود آنان بسیاری از سیاستهای منفی حکومتی یا دول خارجه عقیم مانده و یا آنان مشوق و پیشرو در تحولات روز دنیا به نفع ملت ایران شدند تجار بوشهر را باید به دو گروه تبدیل نمود تجاری که با نفوذ خود در راستای تعالی تجارت خلیج فارس و کشور عملکردی عمیق و اثر گذار داشتند و تجاری که اگرچه با نفوذ و برجسته بودند، قدم در راه پیشبرد منافع دول خارجه گذاشتند به همین جهت کارکردی دو گانه از عملکرد در تجارت خلیجفارس از جانب تجار وجود داشت که گاه به نغع تجارت و گاه به ضرر آن تمام می-شد.هدف اين پژوهش دروهله اول پاسخ دادن به اين سوال اصلي است كه نقش خاندانهای تجار بوشهر در خلیجفارس چه بوده است؟و اینکه موقعیت تجار در این برهه زمانی و تاثیراتی که بر تجارت محلی و بین المللی خلیج فارس و بوشهر داشتهاند به چه شکل بوده است؟و به ریشهیابی جایگاه خاندن تجار بوشهر در خلیجفارس پرداخته و روند رشد٬ترقی و تاثیر خاندانهای تجار بوشهر را مورد بررسی قرار می-دهد.فرض پژوهش حاضر بر این است که خاندانهای تاجر بوشهر نقش کلیدی و مهمی در تجارت و سیر تجاری بوشهر و خلیج فارس بازی مینمودند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‏ تاریخ گرایش مطالعات خلیج فارس
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186631
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:History تاریخ

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ 1517.pdf5.01 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.