جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186630
Title: تهیه نانوذرات گوگرد برای استفاده در جذب سطحی عنصر جیوه
Authors: نجمه محمدی
Keywords: نانوذرات گوگرد، سیلیکای اشباع شده با نانوگوگرد، جذب سطحی جیوه
Issue Date: 1395
Abstract: گوگرد ماده‌ای با کارایی بالا در صنعت است که متأسفانه تا کنون توازنی میان میزان استفاده و مقدار موجود آن برقرار نشده است. اما می‌توان با پیوند گوگرد به تکنولوژی نانو، گستره‌ی کاربردهای آن را افزایش داد. از جمله کاربردهای بالقوه‌ای که گوگرد می‌تواند در آن نقش مؤثری ایفا کند، جذب سطحی فلزات سنگین به ویژه جیوه می‌باشد؛ زیرا جیوه فلزی بسیار خطرناک برای طبیعت و انسان محسوب می‌شود. از جمله اهداف این پژوهش، وسعت بخشیدن به محدوده‌ی کاربردهای گوگرد می‌باشد؛ که جهت پیشبرد این هدف، گوگرد خالص با آسیاب گلوله‌ای به نانوذرات گوگرد به اندازه میانگین nm323 تبدیل شده است. حال گوگرد با این خصوصیات بهبود یافته از جمله افزایش مساحت سطحی، قادر به افزایش بازده بسیاری از فرایندهای صنعتی مانند جذب سطحی خواهد بود. در این‌جا جهت بررسی میزان تأثیرات نانومواد گوگردی عملیات جذب سطحی انجام شده است. جهت انجام این فرآیند، ابتدا جاذب کریستالی و تغییرپذیر تترااتیل اورتوسیلیکات ((MCM-TEOS مطابق روش ارائه شده در منابع با یک اصلاح سنتز شده است، سپس گوگرد میکرونی و نانویی از طریق فرایند اشباع سازی MCM-TEOS را عامل‌دار می‌کند، بدین ترتیب بسیاری از خواص سیلیکای اشباع شده با نانوگوگرد نسبت به سیلیکای اشباع شده با میکروگوگرد از جمله مساحت کل سطح ، حجم کل حفرات و متوسط اندازه قطر حفرات به ترتیب با اختلاف m2/gr98/125، cm3/gr104/0، nm1بهبود می‌یابد. آنگاه جذب سطحی Hg(II) توسط جاذب‌های سنتز شده، در آزمایشات ناپیوسته جذب سطحی مورد مطالعه قرار گرفته است. مشاهده می‌گردد که تهیه‌ی نانوذرات گوگرد در اشباع سازی سیلیکا، بالاترین ظرفیت جذب جیوه را با اختلاف ppb697 و ppb992 به ترتیب نسبت به دو جاذب MCM-TEOS و سیلیکای اشباع شده با میکروگوگرد نتیجه داده است. در این پژوهش جهت بهینه سازی متغیرهای جذب سطحی، تأثیر مقدار اولیه جاذب، pH اولیه محلول و مدت زمان تماس جهت جذب سطحی جیوه روی سیلیکای اشباع شده با نانوگوگرد بررسی شده است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186630
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1546.pdf4.57 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.