جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186627
Title: بررسی تاثیر فشار در جداسازی اکسیژن از هوا تحت فرآیند تناوب فشار
Authors: میلاد مطور‌لطفه
Keywords: جداسازی اکسیژن از هوا، فرآیند تناوب فشار، مدل‌سازی ریاضی، روش تفاضل محدود ضمنی
Issue Date: 1393
Abstract: در سال¬های اخیر کاربرد فرآیند¬های جذب سطحی چرخه¬ای در تولید اکسیژن و نیتروژن از هوا به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است و توسط محققان دنبال می¬شود. فرایند جذب سطحی تناوب فشار (PSA) امروزه در حوزه¬ی وسیعی از فرآیند¬ها کاملاً شناخته¬ شده است و در مقایسه با سایر روش¬های متداول جداسازی به خصوص برای مقدار محصول پایین¬تر و درجه خلوص بالا¬تر ترجیح داده می¬شود، لذا تلاش¬های زیادی در جهت رشد و توسعه آن در دست اقدام می¬باشد. در این پایان‌نامه، مطالعه آزمایشگاهی و شبیه‌سازی تولید اکسیژن از هوا به وسیله¬ی روش جذب سطحی تناوب فشار با استفاده از جاذب زئولیت 5A، ارائه شده است. تأثیر فشار جذب، زمان جذب، دبی محصول و دبی جریان زدایش بر خلوص و بازیابی و بهره‌وری بررسی شده است. در این مطالعه جهت حل معادلات حاکم شبیه‌سازی فرآیند از روش عددی تفاضل محدود ضمنی استفاده شده است. به منظور تحقق بخش آزمایشگاهی، یک واحد نیمه‌صنعتی شامل دو بستر جذب به طول 76 سانتی¬متر، قطر داخلی 274/4 سانتی¬متر و قطر خارجی 83/4 سانتی¬متر و همچنین مجهز به سیستم¬های کنترل و آنالیز جریان¬های خوراک و محصول در دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر به طراحی دکتر مسعود مفرحی استفاده گردید. در بازه پارامترهای آزمایشگاهی، در نسبت زدایش و زمان جذب یکسان، افزایش دبی محصول باعث کاهش خلوص و افزایش بازیابی محصول می‌گردد. همچنین در زمان جذب و دبی محصول ثابت، افزایش نسبت زدایش ابتدا باعث افزایش خلوص و سپس باعث کاهش خلوص اکسیژن می‌گردد اما بازیابی محصول کاهش می‌یابد. در دبی خوراک و زمان جذب ثابت، بهره‌وری و خلوص نسبت عکس باهم دارند. همچنین افزایش فشار در دبی محصول و زمان جذب ثابت باعث افزایش خلوص و کاهش بازیابی می‌گردد. همچنین در این مطالعه با تغییر شرایط آزمایشگاهی، بیشینه خلوص اکسیژن در جریان محصول 8/91% می‌شود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186627
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ963.pdf2.9 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.