جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186621
Title: تحلیل مقایسه ای و در زمانی نشانه های فراگفتمان در چکیده و نتیجه گیری مقالات علمی روانشناسی نوشته شده توسط نویسندگان انگلیسی و فارسی
Authors: سارا فرحناک
Keywords: تحلیل مقایسه ای و در زمانی، نشانه های فراگفتمان، چکیده و نتیجه گیری، مقالات فارسی و انگلیسی
Issue Date: 1395
Abstract: هدف پژوهش حاصل بررسی فراوانی و نوع نشانه های فراگفتمان در چکیده و نتیجه گیری مقالات علمی روانشناسی از سه دیدگاه درزمانی،بین فرهنگی و بین بخشی بود. بدین منظور 360 چکیده، 180 مورد برای زبان انگلیسی و 180 مورد برای زبان فارسی و 360 نتیجه گیری،180 مورد برای زبان انگلیسی و 180 مورد برای زبان فارسی در بازه زمانی 1983- 2013 انتخاب شدند. براساس مدل هایلند (2005)، داده ها توسط پژوهشگر ویک متخصص در حوزه فراگفتمان دوبار به منظور بررسی تمام نشانه های فراگفتمان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بکارگیری نشانه های فراگفتمان در طول زمان افزایش یافته است. همچنین بکارگیری این نشانگرها در دو بخش چکیده و نتیجه گیری متفاوت می باشد. علاوه بر این، این نشانه ها بطور متفاوت توسط نویسندگان انگلیسی و فارسی مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش به معلمان، پژوهشگران و طراحان درس در حیطه اموزش زبان خارجی کمک کند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته آموزش زبان انگلیسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186621
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ 1519.pdf2.66 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.