جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186617
Title: بررسی رابطه مایکوریزایی دنبل کوهی (Terfezia boudieri Chatin) با گیاهان مختلف
Authors: اسرا مهکویی
Keywords: دنبل کوهی‌ هم‌زیستی مایکوریزیایی، قارچ دنبل
Issue Date: 1395
Abstract: قارچ های خوراکی دنبل در دو جنس Tuber و Terfezia طبقه بندی می شوند. گونه اي از دنبل هاي کوهی قارچ (Terfezia boudieri Chatin)است که به رنگ زرد و بافت میانی آن گوشتی و زرد کمرنگ بوده که همان قسمت خوراکی می باشد در اند ازه تقریبی 4 تا 10 سانتی متر و در عمق 8 تا10 سانتی متري خاك یافت می گردند. قارچ دنبل روابط مایکوریزایی با برخی گیاهان دارند، که این هم زیستی باعث مقاومت گیاهان به بیماری ها نیز می‌شود و در جذب آب و عناصر به گیاه کمک می‌کند. در این پژوهش میزان رابطه مایکوریزایی بر اساس وجود میزان ریسه قارچ دنبل کوهی بر سطح ریشه در دو نوع خاک لوم و رسی لومی اثر هم زیستی مایکوریزایی قارچ بر خصوصیات رویشی گیاه بر اساس اندازه گیری ارتفاع و تعداد برگ گیاهان تلقیح شده و وضعیت غذایی دو سبزی برگی شامل شوید، کاهو و دو سبزی میوه ای فلفل دلمه ای و بادمجان بررسی شد که در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار در شرایط گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. گیاهان تلقیح شده دارای افزایش معنی داری در ارتفاع و تعداد برگ در مقایسه با تلقیح نشده بودند. گیاهان رشد یافته در خاک رسی لومی در مقایسه با لوم رشد زیادی نشان دادند. گیاه تلقیح شده شوید دارای بیشترین رابطه مایکوریزایی در خاک لوم به میزان 78 درصد و در خاک رسی لومی به میزان 75/59 درصد در مقایسه با گیاه کاهو به میزان 75/74 درصد در خاک لوم و 75/58 درصد در خاک رسی لومی بدست آمد و فلفل دلمه به میزان 52 درصد در خاک رسی لومی و 5/65 درصد در خاک لوم همچنین بادمجان به ترتیب 25/51 و 75/64 درصد در خاک رسی لومی و لوم بودند. نتایج نشان داد به نظر می رسد که به واسطه اثر هم زیستی غلظت سه عنصر P، Nو K غلظتشان در گیاهان مایکوریز شده افزایش یافته و تلقیح گیاهان مورد آزمایش با قارچ خوراکی دنبل موجب افزایش پارامترهای رشدی و بهبود وضعیت غذایی گیاهان شد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی و صلاح سبزی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186617
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1330.pdf2.77 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.