جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186616
Title: بر اساس شاخص های تحمل(Sesamum indicum L.)ارزیابی تحمل به تنش آبی برخی از ژنوتیپ‌های کنجد
Authors: زینب شعبانی
Keywords: کنجد، کنجد-تنش‌آبی، کنجد-تنش خشکی
Issue Date: 1395
Abstract: به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام، غربال کردن شاخص‌های کمی مقاومت به تنش خشکی و شناسایی ارقام متحمل به تنش خشکی در بین 12 رقم کنجد، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 94-1393 در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس بوشهر اجرا شد. براساس عملکرد در شرایط آبی (Yp) و شرایط تنش ((Ys، هشت شاخص تحمل به تنش شامل شاخص حساسیت به تنش (SSI)، شاخص تحمل به تنش (STI)، میانگین بهره‌وری (MP)، میانگین هندسی بهره‌وری (GMP)، شاخص تحمل (TOL)، شاخص میانگین هارمونیک (HARM)، شاخص عملکرد (YI) و شاخص ثبات عملکرد (YSI) محاسبه شدند. اختلاف معنی دار بین ارقام از نظر تمامی شاخص های اندازه گیری شده و عملکرد در شرایط آبی و تنش مشاهده گردید. این امر بیانگر وجود تنوع و امکان انتخاب برای مقاومت به تنش خشکی و دورگ گیری برای مطالعات ژنتیکی و اصلاحی بعدی می باشد. در شرایط نرمال بیشترین اختلاف عملکرد بین ارقام بهبهان و اراک مشاهده شد. در شرایط تنش آبی ارقام محلی برازجان، بهبهان و محلی دزفول بیشترین عملکرد را نشان دادند. بیشترین مقادیر GMP، HARM و YI متعلق به ارقام محلی برازجان و بهبهان بودند. با در نظر گرفتن تمامی شاخص های تحمل به خشکی به صورت همزمان و با توجه به میانگین رتبه ای شاخص ها، ارقام محلی دزفول، محلی برازجان و بهبهان بهترین ارقام مقاوم به تنش آبی معرفی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که شاخص میانگین هندسی بهره وری (GMP) همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد در هر دو شرایط بدون تنش و تنش داشت و لذا مناسب ترین شاخص برای غربال کردن ارقام کنجد در شرایط آزمایش بود. این شاخص قادر به تفکیک و شناسایی گروه Aفرناندز از سایر گروه ها شد. بر اساس این گروه بندی و نیز نمودار سه بعدی ارقام محلی برازجان و بهبهان ارقام م حمل به تنش و ارقام رامهرمز، آبادان و اراک به عنوان حساسترین ارقام به تنش خشکی معرفی شدند. تجزیه خوشه ای تطابق بالایی با نمودار سه بعدی داشت. با توجه به نتایج تجزیه به مؤلفه های اصلی و نمودار بای پلات ارقام محلی برازجان و محلی دزفول دارای عملکرد بالا در شرایط تنش بودند. دو مؤلفه اصلی اول 94/99% از کل تعییرات راتوجیه کردند. مؤلفه اول 56/86% از تغییرات کل را توجیه نمود که پتانسیل عملکرد نامیده شد و مؤلفه دوم 44/13% از تغییرات کل را توجیه کرد و به مؤلفه تحل به تنش نامگذاری شد. بیشترین فاصله ژنتـیکی بین ارقام با عملکرد بالا با حساسیت کم به تنش ( محلی برازجان و بهبهان) با ارقام با عملکرد پایین و حساسیت نسبتا بالا به تنش خشکی (رامهرز وSG5 ) وجود داشت.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته اصلاح نباتات
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186616
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1333.pdf2.16 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.