جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186614
Title: بررسی مقایسه‌ای پردازش هیجانی، پردازش دحسی، مهارت حرکتی و مدرسه هراسی در دانش آموزان نارساخوان و عادی
Authors: عباس فاضلی
Keywords: پردازش هیجانی، پردازش حسی، مهارت‌ حرکتی، مدرسه هراسی، نارساخوانی
Issue Date: 1395
Abstract: هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای پردازش هیجانی، پردازش حسی، مهارت حرکتی و مدرسه هراسی در دانش آموزان نارساخوان و عادی بود. پژوهش حاضر با توجه به ماهيت موضوع و اهداف، از نوع علّي مقایسه‌ای بود. جامعه‌ی آماري پژوهش حاضر را كليه‌ي دانش‌آموزان مبتلا به نارساخواني ثبت‌نام‌شده در مراكز ناتواني‌هاي يادگيري اداره‌ي آموزش‌وپرورش شهرهای بوشهر و برازجان و كليه‌ي دانش‌آموزان عادي اداره‌ي آموزش‌وپرورش شهرهای بوشهر و برازجان در سال تحصيلي 95-94 را تشكيل دادند. از هر گروه تعداد 50 نفر به شيوه‌ي نمونه‌گيري تصادفي ساده جهت مقايسه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه مقیاس پردازش هیجانی باکر و همکاران (2007)، پرسشنامه پردازش حسی دیانه‌ای و تاراجی (2007) و پرسشنامه‌ی اختلالات اضطرابی کودکان بیماهر (1999) استفاده شد. نتایج تحليل واریانس چندمتغیره بین گروهی در مورد متغیرهای وابسته پردازش هیجانی، پردازش حسی، مهارت حرکتی و مدرسه هراسی نشان داد که متغیرهای وابسته به‌طور معنی‌داری از گروه تأثیر می‌پذیرند (001/0>P، 885/27F=). بر اساس نتایج، دانش‌آموزان نارساخوان در قیاس با دانش‌آموزان عادی در متغیرهای پردازش هیجانی، پردازش حسی، مهارت حرکتی و مدرسه هراسی دارای نمرات بیشتری هستند؛ بنابراین دانش‌آموزان نارساخوان در این زمینه با مشکل مواجه هستند. یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از مشکلات دانش‌آموزان نارساخوان در توانا‌یی‌های هیجانی، حسی و حرکتی است؛ بنابراین توجه به برنامه‌های آموزشی و مداخلات درمانی برای دانش‌آموزان نارساخوان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی، گرایش تربیتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186614
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1336.pdf5.99 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.