جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186613
Title: بخش‌بندی شرکت‌کنندگان در کانون‌ ارزیابی بر پایه شبکه‌های عصبی مصنوعی
Authors: زهرا محمدی زاده
Keywords: ارزیابی 360 درجه، کانون ارزیابی، بخشبندی کارکنان، شبکه‌های عصبی مصنوعی، نقشه‌های خودسازمانده
Issue Date: 1395
Abstract: زمینه: امروزه سازمان‌ها برای نیل به اهداف خود به دنبال استقرار سیستم‌هایی هستند تا فضای مساعد برای افزایش بهره‌وری را تضمین کنند. یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری، انتخاب کارکنان شایسته است. کانون ارزیابی و توسعه از جمله روش‌هایی است که با هدف انتخاب، ارتقا و آموزش افراد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. خروجی‌های کانون برای هر فرد، توصیه‌های بهبود فردی خاصی را ارائه می‌کند، اما بایستی توجه داشت که اجرای برنامه‌های بهبود برای هر فرد، هم هزینه زیادی را از سازمان می‌گیرد و هم زمان‌بر است. با استفاده از رویکرد بخش‌بندی می‌توان سیاست‌های بهبود را برای هر خوشه (افرادی با شرایط تقریباً مشابه) اجرا کرد که هم زمان کمتری را به خود اختصاص می‌دهد و هم هزینه کمتری را. هدف: این پژوهش چند هدف کلیدی را دنبال می‌کند. هدف نخست از اجرای این پژوهش، بخش‌بندی شرکت‌کنندگان در کانون ارزیابی و ارزیابی عملکرد 360 درجه است. هدف دوم پژوهش این است که نشان دهد داده‌های مبتنی بر نتایج کانون ارزیابی (وضعیت شایستگی کارکنان) تا چه حد با نمره‌های عملکرد کارکنان ارتباط معناداری را نشان می‌دهد. هدف سوم و نهایی این پژوهش، بررسی ارتباط بین خوشه‌های حاصل از دو روش است. روش‏شناسی: جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شرکت پتروشیمی تشکیل میدهند. نمونه پژوهش 75 نفر است که بر اساس روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدهاند. شرکت‌کنندگان در کانون ارزیابی یک بار بر اساس داده‌های کانون ارزیابی و یک بار بر اساس ارزیابی عملکرد 360 درجه خوشه‌بندی شدند و سپس همبستگی میان آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از نقشه‌های خودسازمانده برای بخش‌بندی افراد استفاده شده است و داده‌ها توسط نرم‌افزار Viscovery Profiler نسخه 5 و SPSS مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. یافته‏ها و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های حاصل، کارکنان شرکت‌کننده در کانون ارزیابی و ارزیابی 360 درجه در چهار بخش قابل دسته‌بندی هستند. این چهار بخش در کانون ارزیابی تحت عناوین استعدادهای درخشان، کارکنان قابل ‌بهبود (با محوریت شایستگی)، کارکنان قابل‌ بهبود (با محوریت شخصیت) و کارشناسان غیرمستعد نام‌گذاری شده‌اند. همچنین، چهار بخش ارزیابی عملکرد تحت عناوین عملکرد رو به بالا، عملکرد برجسته، عملکرد رو به پایین و عملکرد ضعیف نامگذاری شدهاند. بر اساس نتایج آزمون توافقی کای دو ، بخش‌های حاصل از خوشه‌بندی انجام‌شده با دو روش، ارتباطی را با یکدیگر نشان نمی‌دهند، اما بر اساس آزمون ضریب همبستگی، رابطه میان افراد انتخاب ‌شده در کانون ارزیابی برای توسعه و ارزیابی عملکرد آن‌ها رابطه معنادار و مثبتی است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186613
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1492.pdf3.53 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.