جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186611
Title: بررسی تئوری و آزمایشگاهی شرایط تشکیل رسوب واکس بر روی سه نمونه نفت خام ( سبک، سنگین و فروزان ) مخازن ذخیره سازی شرکتهای پایانههای صادرات مواد نفتی و فلات قاره جزیره خارگ
Authors: کورش محمدی حقیقی
Keywords: مخزن ذخیره سازی؛ نفت خام؛ واکس ( پارافین جامد )؛ رسوب ( ته نشینی )؛ نفت مرده و مدل سازی
Issue Date: 1395
Abstract: در این پژوهش با ارزیابی مدل‌های ترمودینامیکی موجود برای توصیف رسوب دهی واکس، مدل وون که از زیر گروه‌های مدل محلول جامد غیر‌ ایده‌آل می‌باشد انتخاب گردیده و با استفاده از ضوابط بکار رفته در مدل پدرسن و اجرای محاسبات جداسازی آنی دو‌فازی به بهبود نتایج حاصل از این مدل پرداخته شده است. در اکثر کارهای تحقیقاتی گذشته برای محاسبه دمای تشکیل واکس نمونه‌های نفتی از مدل محلول جامد استفاده شده است که نتایج بدست آمده در مقایسه با مدل جامد چندگانه خیلی مناسبتر بوده است به همین دلیل در این کار هم از مدل محلول جامد با یک سری تغییرات استفاده شده است. مهمترین مشکل در تعادل جامد و مایع توجیه رفتار غیر ایده‌آل فاز جامد می‌باشد. در این کار مدل ضریب فعالیت محلول باقاعده بهبود یافته برای توجیه رفتار فاز جامد و مایع در نظر گرفته شده و تمامی پارامتر‌های از مراجع ریاضی - آل سحاف مورد استفاده قرار گرفته است. به دلیل اینکه میزان فشار در مخزن‌های ذخیره‌سازی ، کمتر از psi 20 می‌باشد. در این کار از اثر فشار بر روی نمونه‌های نفتی با ترکیب ثابت ‌صرف‌نظر شده است. برای محاسبه خواص اجزاء هیدرو‌کربنی نا‌مشخص از روش تفکیک PNA استفاده شده است. به منظور تعیین کار‌آیی این مدل از داده‌های آزمایشگاهی مربوط به سیستم‌های سه‌تایی و نمونه‌های نفتی موجود در مقالات استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل پیشنهاد شده هم خوانی خوبی با داده‌های آزمایشگاهی در فشار پایین دارد. سپس این مدل برای پیش‌بینی دمای تشکیل واکس سه نمونه نفت خام مخزن‌های ذخیره سازی شرکت پایانه‌های نفتی خارگ به کار برده شده است و نتایج با داده‌های آزمایشگاهی به دست آمده برای این سه نمونه مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که این مدل می‌تواند دمای تشکیل واکس نمونه‌های مختلف نفت خام ذخیره در مخزن ذخیره سازی را در فشار‌های پایین به خوبی محاسبه نماید. در این پژوهش، کار‌های آزمایشگاهی نیز با استفاده از روش‌های سنجش گرانروي و تعیین دمای ابری شدن، دماي ظهور واکس به دست آمده است
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186611
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1341.pdf3.99 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.