جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186601
Title: تعیین الگوی انتشار آلاینده‌های نفتی در آب زیرزمینی با استفاده از روش برنامه‌نویسی توصیف ژن
Authors: فرانک معماری
Keywords: شبیه‌سازی جریان چندفازی، آلاینده نفتی، آب زیرزمینی، برنامه‌نویسی توصیف ژن
Issue Date: 1395
Abstract: خاک یکی از منابع مهم و ارزشمند طبیعت است که علاوه بر اینکه بستر اصلی رشد گياهان و عناصر مهم محيط زیست است، یكی از محیطهای اصلی جابجایی آب به شمار میرود. به همین جهت با آلوده شدن خاک، آبهای زیرزمینی نیز آلوده شده و درنهایت زندگی موجودات زنده به خطر میافتد. از مهم‌ترین گروه آلایندهها در بحث ژئوتکنیک زیست‌محیطی، هیدروکربنهای غیرقابل‌حل در آب میباشند که فاز مایع غیر آبی (Non Aqueous Phase Liquid) یا به‌اختصار NAPL نامیده شدهاند. با ورود نفت به خاک و سپس آب زیرزمینی، سطح وسیعی از آب آلوده شده و این آلودگی با گذشت زمان افزایش مییابد. انجام عملیات پاک‌سازی آبهای زیرزمینی از آلایندههای نفتی، نیازمند پیشبینی رفتار این نوع آلاینده در محیط پخش شده، میباشد. به همین منظور در این طرح کاربردی، با به‌کارگیری روش تفاضل محدود و نرمافزار MATLAB، ابتدا به مدل‌سازی حرکت و پخش آلاینده در آب زیرزمینی پرداخته شده، سپس با ساخت مدلهای متعدد و استفاده از روش برنامهنویسی توصیف ژن در نرمافزار GeneXproTools، رابطهای برحسب پارامترهای مؤثر در حرکت NAPL حاصل میشود که بهرهگیری از آن بتوان به اطلاعات جامعی راجع به حرکت و پخش NAPL با گذشت زمان، در نقاط مختلف آبخوان دست یافت. متغیرهای ورودی در این رابطه شامل نوع آلاینده، دبی و زمان نشت آلاینده و عمق آبخوان است. روابط حاصل که میزان پیشروی بیشینه و کمینه مقدار آلودگی را در دو بعد محاسبه میکنند، روابطی کاربردی در جهت شناخت هرچه بهتر نواحی آلوده شده توسط آلایندههای نفتی سنگینتر و غیرممزوج با آب بوده و به بهبود عملیات پاک‌سازی آبخوانها کمک میکند. طبق نتایج حاصل از چهار فرمول بدست آمده، مشخص شده است که با گذشت زمان، سرعت پخش آلاینده در هر دو جهت عمودی و افقی به مرور افزایش مییابد. همچنین با توجه به اینکه میزان پخشیدگی آلاینده با دبی نشت رابطه مستقیم دارد، اما با افزایش دبی، نرخ میزان پخشیدگی بیشینه مقدار آلودگی در جهت شعاعی پس از رسیدن آلاینده به کف آبخوان، کاهش مییابد و تأثیر دبی بر پخش افقی بیشینه مقدار آلودگی کمتر می-شود. در هر چهار رابطه بدست آمده، افزایش ارتفاع آبخوان تنها تا حد معینی بر میزان پخشیدگی تأثیر-گذار است و پس از آن، تأثیر چشمگیری ندارد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران، گرایش ژئوتکنیک
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186601
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1482.pdf7.33 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.