جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186589
Title: بررسی فرصت‌ها و موانع تجارت محصولات فاسدشدنی ایران: موردکاوی بندر بوشهر
Authors: بیتا تنگستانی
Keywords: تجارت خارجی، فرصت‌ها‌، موانع، محصولات فاسدشدنی،بندر بوشهر،FMEA،PESTEL
Issue Date: 1395
Abstract: زمینه: تجارت دارای دو وجه داخلی و خارجی می باشد که تجارت خارجی شامل واردات و صادرات است.محصولات فاسدشدنی یکی از کالاهای تجارتی می باشد که اخیرا" رشد قابل‌توجهی کرده است. رشد تجارت جهانی محصولات فاسدشدنی به توسعه زنجیره سرد منتهی گردیده است. تجارت خارجی محصولات فاسدشدنی محیطی مملو از عوامل مختلف، نقاط قوت و عدم اطمینان می‌باشد. بنادر به‌عنوان بخشی از حمل‌ونقل دریایی یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تجارت سرد به شمار می‌روند و نقش مهمی در توزیع محصولات فاسدشدنی بر عهده دارند. ترکیب خدمات بندری ارائه‌شده توسط بنادر و حمل‌ونقل دریایی موجب تسهیل صادرات و واردات محصولات حساس به دما می گردد. هدف: هدف کلی از این تحقيق بررسی فرصتها و موانع تجارت محصولات فاسدشدنی ایران با مورد کاوی بندر بوشهر می‌باشد. روش شناسی: این مطالعه ازنظر هدف کاربردی است. روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده است. در این مطالعه از دو نوع تکنیک FMEA و PESTEL استفاده شده است. در تکنیک FMEA از کاربرگ استاندارد و در تکنیک PESTEL از پرسشنامه بهره برده شده است. نمونه آماری تحقیق به‌طور هدفمند، غیرتصادفی و در دسترس شامل 17 نفر ازکارمندان ترمینال کانتینری، کارشناسان کشتیرانی و تجّار محصولات فاسدشدنی می‌باشند. در این پژوهش به منظور تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی و نرم افزار 19 SPSS استفاده گردیده است. یافته: یافته‌ها نشان مي‌دهد كه خطر بالقوه لجستیکی تجارت محصولات فاسدشدنی در بنادر به‌عنوان خطري كه داراي سطح ريسك بحراني است معرفي مي‌گردد.یافته های تحقیق هم چنین فرصت ها و تهدیدات موجود در هر کدام از ابعاد تجارت را رتبه بندی می کند. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بیشترین ریسک لجستیکی در بندر مربوط به نبود ساختار استاندارد یخچالی، تواتر نامنظم کشتی به بندر و کمبود کانتینر یخچالی بود. نتایج نشان داد که 25 عامل خارجی بر تجارت محصولات فاسدشدنی اثرگذار هستند. بعد اقتصادی دارای بیشترین تهدید و بالاترین اثر منفی بر تجارت محصولات فاسدشدنی می‌باشد؛ و بعد اجتماعی-فرهنگی دارای سه فرصت و بدون هیچگونه تهدیدی دارای بالاترین اثر مثبت بر تجارت محصولات فاسدشدنی است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته رشته مدیریت حمل ونقل دریایی بین قاره ای
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186589
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Intercontinental Sea Transport Management مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره‌ای

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1496.pdf4.61 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.