جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186588
Title: تأثیر سرمایه اجتماعی و بلوغ منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی پایدار
Authors: الهام تنگستانی
Keywords: سرمایه اجتماعی، بلوغ منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی پایدار
Issue Date: 1395
Abstract: زمینه: اهمیت منابع انسانی و نقش منحصر به‌فرد آن در استراتژیک بودن آن می باشد. بنابراین، امروزه رویکردهای نوین به سمت مدیریت منابع انسانی بر این نکته تأکید دارند که منابع انسانی باید با رویکردی پایدار، مدیریت شوند. مدیریت منابع انسانی پایدار استراتژی مناسبی برای مدیریت منابع انسانی بوده و شیوه¬های دستیابی به اهداف اجتماعی و رویکرد پایدار در منابع انسانی را فراروی شرکت ها قرار می دهد. هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلي براي بلوغ منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی پایدار و بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و بلوغ منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی پایدار در شرکت های فعال در عرصه صنعت پتروشیمی ایران تنظیم ‌شده است. در واقع سؤال اصلی پژوهش، اين است كه الگوي بلوغ منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی پایدار داراي چه ابعاد و مؤلفه‌هایی می‌باشد؟ و در نهایت اینکه آیا سرمایه اجتماعی و بلوغ منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی پایدار تأثیرگذار می باشد یا خیر؟ روش‏شناسی: جامعه آماري مورد بررسی در این پژوهش به دو بخش تقسيم می‌شود. بخش اول: شامل اساتيد و خبرگان دانشگاهي صاحب‌ نظر در حوزه منابع انسانی می باشد و لذا با مطالعه پژوهش‌های انجام‌شده به روش دلفی 17نفر انتخاب گردید. طراحی الگوی بلوغ منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی پایدار در سه مرحله انجام گردید. در مرحله اول شاخص ها به‌صورت بلی و خیر طراحی ‌شده بودند. در مرحله دوم و سوم نیز بر اساس نتایج مرحله قبل، شاخص ها به‌صورت طیف 9گانه مطرح شدند و به شاخص ها پاسخ داده شد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در پرسشنامه های کیفی، پرسشنامه کمی طراحی گردید. در روش کمی، پرسشنامه ها بین 30 شرکت پتروشیمی و 150 نفر توزیع شد. تجزیه‌وتحلیل داده های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم افزارهای Spss20 و PLS Smart صورت گرفت. یافته ها و نتیجه‌گیری: نتايج پژوهش نشان می‌دهد كه مدل های مذكور می‌توانند به‌خوبی بلوغ منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی پایدار را تبيين و تفسير نمايند. به‌عبارت‌ دیگر مدل های مذكور تا حد زيادي به بلوغ و پایداری کارکنان در شرکت های فعال صنعت پتروشیمی کمک می کنند. همچنين نتايج پژوهش نشان داد كه سرمایه اجتماعی و بلوغ منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی پایدار تأثیر مثبت و معناداری دارند و در فرضیه های فرعی، در خصوص تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر مدیریت منابع انسانی پایدار، بعد سرمایه رابطه ای و ساختاری معنادار بوده و بعد سرمایه شناختی غیرمعنادار بود. همچنین در خصوص تأثیر ابعاد بلوغ منابع انسانی نیز، تصویرسازمانی و سلامت فردی بر مدیریت منابع انسانی پایدار تأثیر مثبتی دارند، اما ابعاد همسوسازی اهداف سازمان و افراد و بهره وری بر مدیریت منابع انسانی پایدار تأثیری ندارند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد د در رشته مدیریت بازرگانی، گرایش تحول سازمانی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186588
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1495.pdf5.06 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.