جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186587
Title: مدلسازی یک بعدی تغییر ترشوندگی در اثر تزریق نانوذرات به مغزه ماسه-سنگی
Authors: میترا عباسپور
Keywords: ترشوندگی، نانوذرات، جذب، زاویه تماس، غلظت، عدد مویینگی
Issue Date: 1395
Abstract: یکی از روشهای نوین برای تغییر ترشوندگی و در نتیجه تولید بیشتر نفت، استفاده از نانوذرات میباشد. نانوذرات با جذب بر روی سطح و کاهش زاویه تماس، موجب تغییر ترشوندگی و در نتیجه موجب بازیابی نفت به دام افتاده میشوند. در این پایاننامه تزریق نانوذرات پلیسیلیکون آبدوست (LHP) به مغزه ماسهسنگی و تغییر ترشوندگی با در نظر گرفتن نشست و جذب ذرات بر روی سطح، در یک بعد مدلسازی شده است. بر این اساس، در این پژوهش با استفاده از معادله جذب گیبس و لانگمویر، زاویه تماس به صورت تابعی از غلظت ذرات، به روش تحلیلی محاسبه شده است. سپس با استفاده از مدلی که تأثیر تغییرات زاویه تماس را بر پارامترهای مؤثر بر حرکت فازها به طور مستقیم نشان میدهد، میتوان در هر زمان، مقدار زاویه تماس و سایر پارامترهای وابسته به آن را در هر نقطه محاسبه کرد. طبق نتایج به دست آمده، بازیابی نفت برای غلظتهای 04/0، 02/0 و 01/0 به ترتیب به میزان 23، 18 و 85/11 درصد نسبت به حالت سیلابزنی افزایش مییابد. از طرفی افزایش غلظت موجب کاهش تخلخل و تراوایی و در نتیجه آسیب به مخزن میشود. در اثر جذب و به دام افتادن ذرات در گلوگاهها، در غلظتهای ذکر شده میزان تخلخل به ترتیب 8/0، 2/0 و 1/0 درصد و تراوایی 65/1، 8/0 و 5/0 درصد کاهش یافته است. در غلظت بیش از 03/0 درصد میزان بازیابی نفت افزایش قابل توجهی نداشته و تنها موجب آسیبدیدگی هر چه بیشتر مخزن میشود. همچنین به علت ثابت در نظر گرفتن کشش بین سطحی فازها، عدد مویینگی تابعی از سرعت فاز جابهجا کننده میباشد و با گذشت زمان افزایش یافته که در نهایت به یک مقدار مشخص میرسد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت، گرایش مخازن هیدروکربوری
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186587
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Petroleum Engineering مهندسی نفت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1494.pdf3.93 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.