جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186581
Title: تعالی شخصیت، پیش بینی نوع گریه و واکنش به گریه دیگران
Authors: سیدبهمن دشتی نژاد
Keywords: تعالی شخصیت، دلایل گریه، نگرش نسبت به گریه
Issue Date: 1393
Abstract: شخصیت به عنوان الگویی نسبتا پایدار از خصائص و رفتارها، ممکن است در طول زندگی، تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تغییر در عقاید و باورها، دستخوش تغییراتی در جهت سقوط یا تعالی گردد. از یک سو جلوه های تغییر در شخصیت در هیجانات فرد و چگونگی ادراک دیگر افراد از این قبیل هیجانها متجلی می شود و از سویی دیگر، یکی از کامل ترین و پیچیده ترین هیجانات گریه می باشد که از یک طرف متأثر و از سویی دیگر اثرگذار بر دیگران و محیط می باشد. هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعالی شخصیت، نوع گریه افراد و نگرش آنها نسبت به گریه دیگران میباشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد. در این زمینه، تعداد 600 نفر (360دختر و 240 پسر) از دانشجویان دانشگاه خلیج فارس با استفاده روش خوشهای چند مرحله ای انتخاب گردید و از آنها خواسته شد تا مقیاس تعالی شخصیت پاکیزه، پرسشنامه دلایل گریه و چگونگی واکنش نسبت به گریه دیگران پاکیزه را تکمیل نمایند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون، و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردید. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تعالی شخصیت به صورت مثبت و معناداری پیش بینی کننده گریه بیانگر قوت و گریه طبیعی و به صورت معکوسی پیش بینی کننده گریه بیانگر ضعف در بزرگسالان است. گریه بیانگر ضعف روانی به صورت مثبت و معناداری پیش بینی کننده نگرش نسبت به گریه بیانگر ضعف روانی در دیگران می باشد. گریه بیانگر عواطف طبیعی به صورت مثبت و معناداری پیش بینی کننده نگرش نسبت به گریه بیانگر عواطف طبیعی، نگرش نسبت به گریه بیانگر ضعف روانی و نگرش نسبت به قوت روانی در دیگران می۔ باشد. گریه بیانگر قوت روانی به صورت مثبت و معناداری پیش بینی کننده نگرش نسبت به گریه بیانگر قوت روانی و نگرش نسبت به گریه بیانگر عواطف طبیعی می باشد. تعالی شخصیت به صورت منفی و معناداری پیش بینی کننده نگرش نسبت به گریه بیانگر ضعف روانی، به صورت مثبت و معناداری پیش بینی کننده نگرش نسبت به گریه بیانگر عواطف طبیعی و نگرش نسبت به گریه بیانگر قوت روانی می باشد. نتیجه گیری: با توجه به تعالی شخصیت، به عنوان سازمانی پویا از باورها، هیجانات و رفتارهای سازمان یافته، طبیعتا یافته های تحقیق حاضر افق و چشم انداز جدیدی را در خصوص این سازه شخصیتی به ویژه در بعد هیجانی آن گشوده و زمینه ساز تحقیقات جدیدی در خصوص تعالی و رابطه بین تعالی ، هیجانات و چگونگی نگرش دیگران می باشد.. کلید واژه: تعالی شخصیت، دلايل گریه، نگرش نسبت به گریه
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی گرایش عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186581
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ 974.pdf2.68 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.