جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186577
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorرحیم نیکخواه-
dc.contributor.advisorلیلا کرمی-
dc.contributor.authorنهال جزینی-
dc.date.accessioned2019-02-02T09:38:52Z-
dc.date.available2019-02-02T09:38:52Z-
dc.date.issued1395en_US
dc.identifier.urihttp://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186577-
dc.descriptionپایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته اصلاح نباتاتen_US
dc.description.abstractبا توسعه فناوری و افزایش جمعیت، گسترش آلودگی ها در مناطق مختلف بویژه در مناطق صنعتی و کشاورزی رشد چشمگیری داشته است. استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی به ویژه کودهای نیتروژنه از جمله فعالیت های زیانباری است که علاوه بر مشکلات زیست محیطی، باعث بروز بیماری های متعدد در انسان و دام می شود. گوجه فرنگی یکی از پرمصرف ترین سبزیجات در سراسر جهان است و مهم ترین محصول کشت شده خارج فصل در استان بوشهر می باشد، در نتیجه باید از سالم بودن این محصول اطمینان حاصل کرد. به منظور بررسی تاثیر تیمارهای کودی نیتروژن بر صفات کیفی و میزان تجمع نیترات دو رقم فتوپراید5 و سیپرسیت میوه گوجه فرنگی، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار کودی شامل تیمار کودی شاهد، اوره، نیترات فسفات آمونیوم و سولفات آمونیوم درسه تکرار و سه مرحله رنگ میوه در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس استان بوشهر انجام شد. بعد از برداشت میوه صفاتی از جمله حجم ، وزن تر و خشک ، طول و قطر و نیترات سه مرحله رنگ میوه و اسیدیته کل ، pH ، قند ، ویتامین ث میوه قرمز و شاخص کلرفیل برگ اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که نوع کود بر نیترات سه مرحله رشد میوه و ویتامین ث مرحله قرمز میوه معنی دار ولی بر سایر صفات اثر معنی داری نداشت. و اثر رقم بر وزن خشک، قند، ویتامین ث و نیترات میوه قرمز، بر وزن خشک و نیترات میوه صورتی معنی دار بود. در میوه سبز ،رقم تنها بر نیترات میوه معنی دار شد. در مقایسه هم زمان سه رنگ میوه اثر متقابل کود و رقم، کود و رنگ میوه، رقم و رنگ بر میزان نیترات معنی دار بود. اثر متقابل کود و رقم بر میزان نیترات مرحله صورتی میوه معنی-دار شدen_US
dc.language.isofaen_US
dc.relation.haspartپ1331en_US
dc.subjectگوجه‌فرنگی، کودازته-نیتراتen_US
dc.titleا (Lycopersicon esculentum Mill.)ثر منابع مختلف کود ازته بر میزان تجمع نیترات و خواص کمی و کیفی دو رقم گوجه‌فرنگی-
dc.typeپایان نامه فارسیen_US
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1331.pdf3.18 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.