جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186575
Title: در سطوح مختلف شوری (Hordeum vulgare L) بررسی اثر سودوموناسهای فلورسنت محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد جو
Authors: میترا آزادی خواه
Keywords: سودوموناسهای فلورسنت، ریزوسفر گندم، سیانید هیدروژن
Issue Date: 1395
Abstract: این آزمایش با هدف بررسی اثر سودوموناس‌های فلورسنت محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در سطوح مختلف شوری در گلخانه اجرا شد. به منظور انجام این پژوهش، ابتدا 25 سویه سودوموناس فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم و جو، از نظر ویژگی‌های مهم محرک رشدی گیاه شامل تولید سیانید هیدروژن، سیدروفور، توانایی حلالیت فسفات معدنی، تولید هورمون رشد (IAA) و تحمل به شوری در شرایط آزمایشگاه موردبررسی قرار گرفتند. چهار سویه که از نظر ویژگی‌های محرک رشدی و تحمل به شوری نسبت به سایر سویه¬ها برتری داشتند برای ادامه پژوهش انتخاب شدند. برای بررسی اثر سودوموناس¬های فلورسنت بر عملکرد و اجزای جو در سطوح مختلف شوری آزمایشی گلخانه¬ای به‌صورت طرح کرت‌های دو بار خردشده در سه تکرار در سال زراعی 94-95 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر اجرا شد. تنش شوری به‌عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح (صفر، 50، 100 و 150 میلی¬مولار)، ارقام (کارون، زهک، صحرا، نیمروز و جنوب) به‌عنوان فاکتور فرعی اول و باکتری‌های سودوموناس در 5 سطح B4-6)، B2-10، B10 و B2-11) به همراه یک تیمار شاهد (بدون باکتری) به‌عنوان فاکتور فرعی دوم در نظر گرفته شدند. بذر-ها در زمان کاشت با سوسپانسیونی به غلظت 108 واحد تشکیل دهنده کلنی در هر میلی¬لیتر از سویه¬های منتخب تلقیح شدند. تیمار شوری بعد از مرحله چهار برگه شدن گیاه به‌صورت تدریجی اعمال گردید. نتایج جدول تجزیه واریانس آزمایش¬های گلخانه¬ای نشان داد که اثرات اصلی شوری، رقم و باکتری بر تمامی صفات معنی¬دار بود. برهمکنش شوری× رقم و شوری × باکتری، واریته × باکتری و همچنین شوری × رقم × باکتری نیز بر تمامی صفات معنی¬دار بود. بیشترین ضریب همبستگی مثبت و معنی‌دار به ترتیب بین صفات وزن سنبله با تعداد سنبله (72/0= r)، طول سنبله با تعداد سنبله (62/0= r)، وزن هزار دانه با ارتفاع بوته (62/0= r)، ارتفاع بوته با تعداد دانه در سنبله (61/0= r)، طول پدانکل با طول سنبله (58/0= (r، طول سنبله با وزن سنبله (56/0= r) و تعداد دانه در سنبله با تعداد سنبله (55/0= r) مشاهده گردید که همگی در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بودند. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که صفت طول سنبله به عنوان اولین صفت وارد شده به مدل رگرسیونی به تنهایی 38 درصد از تغییرات کل عملکرد را توجیه نمود. در نهایت نتایج بدست آمده نشان داد که صفات طول سنبله، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته و وزن سنبله، به ترتیب به عنوان متغیر اول، دوم، سوم و چهارم وارد مدل رگرسیون شده و در مجموع 65 درصد از تغییرات کل عملکرد گیاه را توجیه نمودند. نتایج تجزیه علیت نشان داد که صفت ارتفاع بوته و پس از آن صفت طول سنبله بیشترین اثر مستقیم مثبت و معنی‌دار را بر عملکرد داشت. صفت طول سنبله از طریق وزن هزار دانه، صفت وزن هزار دانه از طریق ارتفاع بوته و صفت طول سنبله از طریق ارتفاع بوته بیشترین اثر غیر مستقیم و مثبت را دارا بودند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته اصلاح نباتات
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186575
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1334.pdf4.03 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.