جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186572
Title: تاثیر آموزش و تلفظ و تربیت آن بر درک و تولید سایشی های دندانی زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی با زبان مادری عربی و فارسی
Authors: مونا احمدیان
Keywords: آموزش تلفظ، درک، تولید، سایشی های دندانی، زبان اول، تک زبانه، دوزبانه
Issue Date: 1395
Abstract: علی رغم اهمیت تلفظِ قابل درک در ارتباط موفق، در این زمینه در مقایسه با سایر حوزه های یادگیری زبان دوم و علی الخصوص در مورد زیان آموزان ایرانی تحقیقات اندکی صورت گرفته است. لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش و ترتیب آن بر تلفط زبان آموزان با توجه به دو فرایند درک و تولید سایشی های دندانی است. هدف دیگر پژوهش حاضر بررسی جایگزینی های احتمالی سایشی های دندانی توسط زبان آموزان ایرانی می باشد. نود زبان آموز در تحقیق حاضر شرکت کردند؛ دو گروه تحت دو شیوه آموزش با ترتیب متفاوت ارائه تمرینات مرتبط با درک و تولید آواها قرار گرفتند و گروه کنترل به روش سنتی بدون تأکید بر تلفظ آموزش دیدند. درک آواها توسط شرکت کنندگان توسط آزمون آوانویسی و آزمون تمیز AX و تولید آواها نیز توسط فلش کارت های حاوی لیست کلمات به شکل کتبی و تصویر سنجیده شد. نتایج حاکی از آن بود که درحالیکه آموزش بر بهبود درک آواها توسط زبان آموزان تأثیری نداشت، به طور کلی تولید آن ها در گروه آموزش را به طور معنادار و با گرایش به تأثیر بیشتر شیوه درک-نخست بهبود بخشید. همچنین نتایج نشان داد که جایگزینی های زبان آموزان ایرانی در راستای عمده پژوهش های انجام شده بود. یافته های پژوهش حاضر بر این نکته اشاره دارد که افزودن آموزش آوایی به صورت صریح در کلاس های درس منجر به بهبود تلفظ قابل درک زبان آموزان و در نتیجه موفقیت در برقراری ارتباط مؤثر می گردد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته آموزش زبان انگلیسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186572
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1337.pdf3.19 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.