جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186570
Title: بررسی اثر سودوموناس های فلورسنت محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف شوری
Authors: داریوش صفری
Keywords: گندم ، خاک-شوری، گیاهان‌زارعی
Issue Date: 1395
Abstract: تنش شوری از عوامل اصلی کاهش عملکرد گیاهان زراعی است. یکی از راهکارهای بیولوژیکی کاهش اثرات منفی تنش شوری، استفاده از باکتریهای محرک رشد گیاه می باشد. به منظور انجام این پژوهش، ابتدا 30 سویه سودوموناس فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم، از نظر ویژگی‌های مهم محرک رشدی گیاه شامل تولید سیانید هیدروژن، سیدروفور، توانایی حلالیت فسفات معدنی، تولید هورمون رشد (IAA) و تحمل به شوری در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند. چهار سویه که از نظر ویژگی‌های محرک رشدی و تحمل به شوری نسبت به سایر سویه ها برتری داشتند برای ادامه پژوهش انتخاب شدند. برای بررسی اثر سودوموناس¬های فلورسنت محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف شوری، آزمایشی به‌صورت طرح کرت‌های دو بار خرد شده در سه تکرار در سال زراعی 94-95 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر اجرا شد. تنش شوری به‌عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح (صفر، 50، 100 و 150 میلی مولار)، ارقام گندم (چمران، کوهدشت، دهدشت، کریم و بم) به‌عنوان فاکتور فرعی اول و چهار سویه باکتری‌ سودوموناس فلورسنت WBO-3)، 2-79 ، WKZ1-93 و (WB1-7 به همراه یک تیمار شاهد (بدون باکتری) به‌عنوان فاکتور فرعی دوم در نظر گرفته شدند. بذر ها در زمان کاشت با سوسپانسیونی به غلظت 108 واحد تشکیل دهنده کلنی در هر میلی¬لیتر از سویه¬های منتخب تلفیح شدند. تیمار شوری بعد از مرحله چهار برگی شدن گیاه به‌صورت تدریجی اعمال گردید. نتایج جدول تجزیه واریانس آزمایش های گلخانه ای نشان داد که اثرات اصلی شوری، رقم و باکتری بر تمامی صفات معنی دار بود، به‌غیراز صفت تعداد سنبله و وزن سنبله که فقط اثرات اصلی رقم و باکتری بر آن‌ها معنی دار بود. برهمکنش شوری× رقم و برهمکنش شوری × باکتری بر تمامی صفات به‌غیراز طول پدانکل معنی دار بود. برهمکنش واریته × باکتری و همچنین برهمکنش شوری × رقم × باکتری بر تمامی صفات معنی دار بود. نتایج جدول ضرایب همبستگی نشان داد که بالاترین میزان همبستگی عملکرد دانه با طول پدانکل (**58/0=r) بوده و در رگرسیون گام‌به‌گام صفات طول پدانکل، طول سنبله، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته و تعداد دانه در سنبله به ترتیب وارد مدل شدند و 51 درصد از کل تغییرات مربوط به عملکرد را توجیه نمودند. نتایج تجزیه علیت برای عملکرد دانه نشان‌دهنده تأثیر مثبت و مستقیم طول پدانکل، طول سنبله و وزن هزار دانه و تاثیر غیرمستقیم وزن هزار دانه از طریق طول پدانکل و طول پدانکل از طریق طول سنبله بر عملکرد بود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته باغبانی گرایش اصلاح نباتات
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186570
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1332.pdf4.6 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.