جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186558
Title: بررسی اثر سودوموناس‌های فلورسنت محرک رشد گیاه بر گوجه فرنگی در سطوح مختلف شوری
Authors: هانیه محمدی بازنشین
Keywords: سودوموناس‌های فلورسنت، شوری، گوجه فرنگی
Issue Date: 1395
Abstract: به‌منظور بررسی اثر سودوموناسهای فلورسنت بر گوجهفرنگی در سطوح مختلف شوری آزمایشی گلخانهای به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 94-95 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر اجرا شد. تنش شوری به‌عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح (صفر، 50، 100 و 150 میلیمولار) و ارقام (متین و پتوپراید) به‌عنوان فاکتور فرعی اول و باکتری‌های سودوموناس در 5 سطح(GA4-18 ، GB1-12، GA6-17)بههمراه یک تیمار شاهد(بدون باکتری) و یک باکتری استاندارد (UTPF101) به‌عنوان فاکتور فرعی دوم در نظر گرفته شدند. در این تحقیق از 26 نمونه خاک فرا ریشه‌ای گیاه گوجهفرنگی از مناطق مختلف استان بوشهر 26 سویه Pseudomonas فلورسنت جداسازی و با استفاده از کلید شناسایی معتبر باکتریشناسی بهعنوان گونه P.fluorescens تفکیک شدند. سویهها ازنظر ویژگی‌های مهم محرک رشدی گیاه شامل تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور، توانایی حلالیت فسفات معدنی، تولید هورمون رشد(IAA) و تحمل به شوری در شرایط آزمایشگاه موردبررسی قرار گرفتند.3 سویه که قابلیت ویژگی‌های محرک رشد و تحمل به شوری بالاتری داشتند برای مراحل بعدی انتخاب شدند. نشاها در زمان کاشت با باکتری‌های P.fluorescens(غلظت 108 سلول در هر گرم باکتری) تلفیح شدند. تیمار شوری دو هفته پس از استقرار گیاه به‌صورت تدریجی اعمال گردید. نتایج جدول تجزیه واریانس آزمایشهای گلخانهای نشان داد که اثرات اصلی شوری، رقم و باکتری بر تمامی صفات معنیدار، بود. برهمکنش شوری×رقم و برهمکنش شوری×باکتری بر تمامی صفات معنیدار بود. برهمکنش واریته × باکتری و همچنین برهمکنش شوری×رقم×باکتری بر تمامی صفات معنیدار بود. نتایج نشان داد که تلقیح با باکتريهاي منتخب در تعدیل اثرات مضر شوري در دوره رشد رویشی گوجهفرنگی موثر بوده است. با افزایش در میزان شوري شاخصهاي طول ریشه و اندام هوایی، سطح برگ، وزن تر و خشک، مقدار کلرفیل همگی یافت. مقایسه میانگین نتایج نشان میدهد که در هر سطح شوري مورد مطالعه، تلقیح با باکتريهاي منتخب باعث کند شدن روند کاهش در صفات رشد مورد مطالعه در اثر شوري بوده است. بطوري که باکتريها توانستند شاخصهاي رشد گیاه را در شرایط شور بهطور معنیداري بهبود بخشند.در بين سويه هاي مورد بررسي، علاوه بر باکتری استاندارد (UTPF101) سويه سودوموناسGA6-17 بيشترين تاثير را بر صفات مورد نظر در شرايط شور داشت. در مقايسه با ساير سويه هاي مورد استفاده تاثير سويه سودو موناس GA6-17 بر شاخصهاي کلروفیل، وزن تر ریشه و طول ریشه معني دار بود و تاثیر سویه GB1-12 بر شاخصهای وزن تر و خشک اندام هوایی، طول اندام هوایی و وزن خشک ربشه از سایر سویهها بیشتر بود. در خصوص ساير شاخصهاي اندازهگيري شده تفاوت معنيداري وجود نداشت. نتايج اين تحقيق نشان داد كه در شرايط تنش شوری مي توان از كليه سويههاي باكتريهاي مورد آزمايش بعنوان باكتريهاي محرك رشد گياه برای افزایش تحمل گیاه استفاده نمود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته باغبانی، گرایش اصلاح نباتات
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186558
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ 1474.pdf3.13 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.