جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186557
Title: جداسازی cDNA هورمون مهار کننده گناد (GIH) در میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) خلیج فارس
Authors: زینب صیادیان‌خواه
Keywords: Penaeus semisulcatus ، هورمون مهار کننده گناد، cDNA
Issue Date: 1395
Abstract: هورمون مهار کننده گناد، یکی از هورمون های پپتیدی مهم در میگو و دیگر سخت-پوستان است که نقش مهمی در تولید مثل دارد. این هورمون، بلوغ جنسی را با مهار سنتز ویتلوژنین (پروتئین پیش ساز زرده) کنترل می کند. در این تحقیق توالی نوکلئوتیدی و توالی اسید امینه ی ORF (قالب خواندن باز) cDNA ی GIH از میگوی ببری سبز خلیج فارس، Penaeus semisulcatus گزارش می شود. RNA تام از اندام X میگو استخراج و برای سنتز cDNA استفاده شد. قالب خواندن باز GIH با استفاده از آغاز گر اختصاصی ژن، تکثیر و تعیین توالی شد. نتایج تعیین توالی نشان داد که ORF GIH 291 نوکلئوتید دارد. این ORF یک پپتید پیش ساز را کد می کند که شامل 96 اسید آمینه، با جایگاه پردازش احتمالی آلانین و آسپاراژین ( جایگاه 17 و 18) است. پپتید بالغ شامل 79 رزیدوی اسید آمینه است و مشابه دیگر اعضای خانواده CHH/MIH/GIH دارای 6 اسید آمینه سیستئین حفاظت شده است. وزن مولکولی، PI تئوری، شاخص نا پایداری و شاخص آلیفاتیک و GRAVY به ترتیب 80/9393 دالتون، 33/8 ، 02/44 ، 58/76 و 485/0 – محاسبه شد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186557
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Biology زیست‌شناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ 1475.pdf3.12 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.