آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
تعیین الگوی انتشار آلاینده‌های نفتی در آب زیرزمینی با استفاده از روش برنامه‌نویسی توصیف ژن 11

کل بازدیدها طی یک ماه

February 2020 March 2020 April 2020 May 2020 June 2020 July 2020 August 2020
تعیین الگوی انتشار آلاینده‌های نفتی در آب زیرزمینی با استفاده از روش برنامه‌نویسی توصیف ژن 1 0 0 0 0 0 0

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
پ1482.pdf 7

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 9
Romania 1
United States 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Isfahan 3
Dearborn 1
Gostar 1