آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
تعیین الگوی انتشار آلاینده‌های نفتی در آب زیرزمینی با استفاده از روش برنامه‌نویسی توصیف ژن 6

کل بازدیدها طی یک ماه

June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019 November 2019 December 2019
تعیین الگوی انتشار آلاینده‌های نفتی در آب زیرزمینی با استفاده از روش برنامه‌نویسی توصیف ژن 0 0 0 0 0 5 1

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
پ1482.pdf 4

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 5
Romania 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Isfahan 3
Gostar 1