جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186547
Title: تجزیه و تحلیل طبقه بندی ABC چند معیاره در سیستم کنترل موجودی دارو
Authors: فاطمه شریفی
Keywords: طبقه بندی ABC چند معیاره، طبقه¬بندی ABC سنتی، کنترل موجودی دارو، بیمارستان سلمان فارسی شهر بوشهر
Issue Date: 1395
Abstract: زمینه: موجودی انبارها دارای اهمیت و ارزش متفاوتی هستند به همین دلیل به کار بردن یک سیستم کنترل موجودی یکسان برای تمامی اقلام منطقی به نظر نمی رسد و باعث تحمیل هزینه های مضاعف بر سازمان می شود. سیستم طبقه بندی ABC چند معیاره یکی از تکنیک های جدید در حوزه ی مدیریت موجودی است که با در نظر گرفتن چندین معیار می تواند اقلام موجود در انبارها را در سه دسته A,B,C طبقه بندی کند و توان کنترل موجودی را افزایش دهد. یکی از مهم ترین موجودی هر بیمارستانی دارو به شمار می آید، به همین دلیل عدم مدیریت صحیح موجودی دارویی نه تنها تبعات اقتصادی بلکه اثراتی بر روی ایمنی و سلامت بیماران می گذارد. بدین منظور طبقه¬بندی ABC چند معیاره می تواند به عنوان روشی مناسب در مدیریت و کنترل موجودی دارو در نظرگرفته شود. هدف: هدف از انجام این پژوهش تجزیه و تحلیل طبقه¬بندی ABC چند معیاره در سیستم کنترل موجودی دارو در بیمارستان سلمان فارسی شهر بوشهر به منظور شناسایی دسته های دارویی بسیار مهم از دسته های دارویی کم اهمیت تر می باشد تا بتوان با کنترل صحیح از ایجاد هزینه های اضافی و بروز مشکلات تامین و تدارکات جلوگیری کرد. روش‏شناسی: این پژوهش از نوع هدف کاربردی و از نوع شیوه مطالعه توصیفی–پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان و کارشناسان حوزه دارویی در بیمارستان سلمان فارسی شهر بوشهر می باشد که به دلیل محدود بودن، همه آن ها مورد مطالعه قرار گرفتند. واحد نمونه شامل اقلام دارویی می باشد که با توجه به نمونه¬گیری در دسترس 77 قلم دارو در 9 دسته دارویی-درمانی مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی در سال 1395-1394 گردآوری گردید. پژوهش حاضر در دو مرحله انجام گرفته است. در مرحله اول معیارها با مرور مطالعات پیشین و نظر خبرگان شناسایی و با استفاده از روش SWARA وزن دهی شدند. سپس در مرحله دوم با استفاده از تکنیک-های کوپراس، تاپسیس، ویکور و روش ارزیابی مبتنی بر فاصله از حل میانگین دسته های دارویی رتبه بندی شده و بر مبنای آن طبقه بندی ABC چند معیاره برای هر کدام تعیین گردید. در نهایت با استفاده از ضریب شباهت نتایج ABC چند معیاره با طبقه بندی ABC سنتی مقایسه شدند. یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که از میان هفت معیار مؤثر در طبقه بندی دسته های دارویی-درمانی، درجه حیاتی بودن دارو مهم ترین معیار بوده است. بر اساس طبقه بندی ABC چندمعیاره، داروهای مسکن-ضدالتهاب و درد، داروهای قلبی، داروهای گوارشی در کلاس A، داروهای ضدباکتری و داروهای پوستی در کلاس B و آنتی هیستامین ها، داروهای ضدقارچ، ویتامین ها و مکمل ها و داروهای هورمونی در کلاس C طبقه بندی می گردند. همچنین بر اساس طبقه بندی ABC سنتی داروهای مسکن-ضدالتهاب و درد، داروهای ضدباکتری و گوارشی در طبقه A، آنتی هیستامین ها و داروهای قلبی در کلاس B، داروهای پوستی، ویتامین ها و مکمل ها، داروهای ضدقارچ و هورمونی در کلاس C طبقه بندی می گردند. این تفاوت نشان دهنده ی اهمیت به کارگیری معیارهای کیفی در سیستم کنترل موجودی است
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186547
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Industrial Management مدیریت صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1443.pdf3.83 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.