جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186505
Title: سنتز و ارزیابی راکتوری نانوکاتالیست هسته-پوسته NiO@MCM-41 در واکنش ریفرمینگ خشک متان
Authors: زهرا روستا
Keywords: هسته پوسته، کاتالیست، نانوکامپوزیت، سیلیكا، مزومتخلخل، ریفرمینگ خشک متان
Issue Date: 1395
Abstract: پیشرفت¬های اخیر حاصل شده در زمینه فناوری نانو فرصت¬های بسیاری را جهت طراحی و سنتز کنترل شده کاتالیست¬ها فراهم نموده است. سنتز کاتالیست در ابعاد نانو سبب بهبود فعالیت، گزینش پذیری، بازده و عمر مفید آن می¬گردد. در سال های اخیر نانوکامپوزیت های هسته-پوسته به دلیل کاربرد های فراوان کاتالیستی مورد توجه قرار گرفته¬اند. پوشش دهی هسته توسط پوسته مناسب موجب اصلاح سطح، بهبود عملكرد و افزایش پایداری هسته در شرایط مختلف عملیاتی می¬گردد. در این مطالعه نانوکامپوزیت هسته-پوسته با هسته اکسید نیكل NiO و پوسته¬ی مزوروزن MCM-41 توسط استفاده از نانوراکتور¬های خود¬سامان¬یافته وسیكلی سنتز گردید. و اثر تغییر زمان ماند محلول وسیكلی بر عملكرد نانوکامپوزیت در ریفرمینگ خشک متان مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز پراش پرتو ایكس (XRD) زاویه کوچک، آزمون جذب و واجذب نیتروژن و میكروسكوپ الكترونی عبوری (TEM)، تشكیل ساختار هسته-پوسته و همچنین تشكیل پوسته مزوروزنی MCM-41را در اطراف هسته تایید می¬نمایند. نتایج نشان داد که با افزایش زمان ماند وسیكل، مقادیر کمتری از اکسید نیكل در ساختار هسته-پوسته مشارکت داشته است که منجر به پراکندگی بیشتر اکسید نیكل در ساختار حفرات MCM-41 می گردد. ارزیابی عملكرد کاتالیستی نانوکامپوزیت های هسته-پوسته سنتز شده در واکنش ریفرمینگ خشک متان نشان داد که کاتالیست با زمان ماند 24 ساعت عملكرد بهتری نسبت به نمونه¬های دیگر دارد. دمای واکنش بالاتر 950 درجه سانتیگراد منجر به تبدیل بالاتر، بدون مشاهده هرگونه غیر فعال شدن تا دقیقه 110 می گردد و پوسته-ی مزوروزن با محافظت از هسته در دما های بالا مانع از کلوخه¬شدن و کک گرفتگی هسته فلزی می شود. اثر GHSV بر عملكرد کاتالیست مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد با کاهش GHSV زمان تماس میان کاتالیست و واکنش دهنده ها افزایش یافته است که بازده بالای واکنش را نتیجه می¬دهد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186505
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1456.pdf5.74 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.