جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186489
Title: بررسی پارامترهای مؤثر بر فرایند ازدیاد برداشت با استفاده از نانوذرات در مخازن گاز میعانی
Authors: زهرا سخایی
Keywords: مخازن گاز میعانی، انسداد میعانی، شبیه‌سازی مخزن، تغییر ترشوندگی، تراوایی نسبی، نانوسیال سیلیکا اصلاح شده
Issue Date: 1395
Abstract: معمولاً پدیده انسداد میعانی در اطراف دهانه چاه، به طور قابل توجهی میزان تولید گاز را کاهش می‌دهد. یک روش کارآمد برای غلبه بر این مشکل، تغییر ترشوندگی است. در این پایان‌نامه به بررسی عملکرد میدانی و آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی بر بازیابی دبی چاه پرداخته می‌شود. پیش از آن، روابط تخمین تراوایی نسبی در سیستم‌های دو فازی به عنوان پارامتر کلیدی در فرایند تغییر ترشوندگی مخازن گاز میعانی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. با شناخت دقیق این روابط و تعیین نقاط ضعف آن‌ها، سعی بر بهبود روابط و توسعه روابط جدید برای تخمین تراوایی نسبی سیستم‌های دو فازی گاز - نفت با استفاده از سیستم‌های هوشمند و الگوریتم ژنتیک چند ژنی می‌شود. روابط جدید با استفاده از داده‌های تجربی استخراج شده از منابع ارزیابی و صحت و اعتبار آن‌ها با تجزیه و تحلیل خطاها بررسی می‌گردند. نتایج گویای دقت بالای رابطه جدید در تخمین تراوایی نسبی سیستم گاز - نفت و قابل کاربرد برای سنگ و سیال‌های مختلف می‌باشد. سپس، به بررسی میدانی فرایند تغییر ترشوندگی و اثر آن بر بهبود عملکرد چاه یکی از چاه‌های میدان بزرگ گاز میعانی جنوب ایران پرداخته می‌شود. به این منظور، از شبیه‌سازی یک مدل تک چاه و ترکیبی با استفاده از داده‌های واقعی سنگ و سیال مخزن مورد بررسی، استفاده می‌گردد. اثر پارامترهای درگیر در این فرایند شامل حالت ترشوندگی، شعاع و زمان بهبود بر بازدهی این فرایند بررسی و شرایط بهینه هر یک از این پارامترها تعیین می‌گردند. نتایج این بخش نشان می‌دهد که تغییر ترشوندگی ناحیه نزدیک چاه، اشباع میعانات در آن ناحیه را کاهش می‌دهد. این امر تأثیر قابل توجهی بر بهبود پارامترهای تولید و میزان بازیابی مخزن دارد. همچنین حداکثر میزان بازیابی در شرایط بهینه که در آن ترشوندگی از حالت مایع دوست قوی به ترشوندگی میانه، در شعاع‌های کم نزدیک چاه و نیز در زمان‌های اولیه تولید تغییر می‌کند، حاصل می‌گردد. در انتها به بررسی عملکرد یک ماده شیمیایی جدید سنتز شده، نانوسیال سیلیکا اصلاح شده، بر تغییر ترشوندگی نمونه سنگ کربناته مخزن گازی ایران پرداخته می‌شود. نتایج این بخش نیز گویای بهبود ترشوندگی سطح به گاز دوستی مطلوب با استفاده از ماده شیمیایی جدید می‌باشد.
Description: پايان‌نامه كارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186489
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Petroleum Engineering مهندسی نفت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1462.pdf6.65 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.